Бургьаб хIела пагьму, Аминат

Гьар даим уркIи гьаргси,
Даим някъ сахаватси,

Дунъяличиб алкIалли,
АлкIаб хIугъунти рурсби.

Баркь-бацлизир хIялалси,
ХIяялизир умуси,
Жагьтас бузес дигалли,
Бузаб хIу кьяйда карцIли.

Буруси дев дурусси,
УркIила гьав гьайбатси,
Дунъяличир дилкьалли,
Дилкьаб хIелаван дезни.

Нешван Дунъя дигуси,
Жанван гIялам дигуси,
Тяп хIугъунти адамти
Башаб, гIяхIлад, башалли!

Ам­и­­­­­­нат ХIя­пи­зо­вала назмурти шур­­­­ми­-ургарад ду­радиркути, вих-или ду­чIути, шараб шинна урун­жу­ни­гъунти са­ри, сари ду­ра­­хIе­дикес гIя­ма­ла­гарти, зай­хIе­ди­кIес ча­ра­агарти, сари ар­­гъиб­сила уркIи хIяй­ран­би­­рути. Аш­кар­­ливан, умути, дяр­гIиб­ти урун­жу­нала шинни адамла чарх батбулхъахъа, ур­­кIи­ла гьав гIяхIбулхъахъа. Ил­гъуна асарби­ру­­ли саби Аминатла наз­муртани сари дучIу­си адам­­­ли­чира.
А. ХIяпизовала поэзия муирала аслу-минала дугьбани варакьбарибси, рифмалашал зайбикIуси, мешубуцуналашал давлачебси поэзия саби.
Бугал кьаламла мухIли
ГъайбикIахъули гIяшли,
КIапIила лихIилизи
Бурира рарг игуси…
ХIера, секьяйда сипатбирулил илини шурмар лусентала суратра:
ДакIиб кьар шурмачирра,
Супелван гIулухъала.
Дерхъиб, шинни хIеркибкъи,
Дубурла гьулу хъара.

Наб Аминатла назмурти илала сари-регI­ти хIяланачи, илала хIял-тIабигIятличи мешудилзан, сенахIену илини сунела ур­кIи­лизир алкIути дугьби, гьачамцунра ахIи чу­ч­ила пикрирухъи, назмуртази каргьахъули са­ри. Сунела уркIилизир челукьути пикруми  лебил гIяламлайчи мешути диънили ил тамашарирахъули сари. Аминат ХIяпизова гIя­ламла дардли дардрикIули са­ри, илдала шаддешли хIул­рур­­кIахъули сари; кьясдешлис яра вайбаркьлис мер ка­хIелесли, адамти даршути гIям­руличи карцIбиахъес, илди талихI­чебли калахъес рулгули сари.
Сепайда, шурдатес буцIи мукь­рачи,
Жагьтала муръаби — шадти мукърачи,
Шурбатес…кьясдешли кьацIкабуцибти
Лагьнас кIялгIни лушул лацла устначи.

 Ил тIабигIятла сихIру дархси  караматдешлира даим ясиррурцули сари:
МалхIямти, назакти исбагьи хIебли
Лявбариб янила бяргIиб михъири,
ХIяршбариб хIяна бекI, байдариб хIулби,
КIантIибакIиб, бацIиб миълахъла уркIи.
Агь, малхIямдешла цIакь — мицIирти сихI­ру,
Дунъя варакьбирул шиниша шигIру.

А.ХIяпизова сагасилигIир бамс­ри­агар­ли умцIуси, сунени би­руси хIячиличи, буруси дев­ли­чи мурталра чекаризурси ав­тор сари. Ил багьандан илала пагьму гIурра мурхьбирниличи, илала поэзия сагати агурбачил гьатIира зайбулхъниличи, илини сунела гьарил дев ду­рус­бир­ниличи учIан вирхес ви­рар.
Гьардизаб хIела лерилра кьасани, Аминат! Берхъаб хIе­ла рухIла давла! Бизили тIе­м­ди­кIути михикI вавнани ургубаван, жагати разити хIя­ланани вах­баршаб хIела гIям­ру­ла гьуни!
ХIела рузи, ГIяйша Кьурбанова