ДурхIнала дунъя

Рабазан хIябал дус виубхIели, сайгъунти дурхI­на­чил садиклизи (ясли-анхълизи) вашуси ахIенри. Ил халатачил савли кьанхIейубли «Замана» газетализи «узес» вашусири, виштIаси Рабазайс лебтачилра их­тилатикIес дигахъи, илис сутра алхIятра бурхIни анцI­дулкьули дири, итхIели илини ишгъуна назму бел­чIун­сири:

«Ну хIянчиличи дуцIикIулра,
Наб ила кьанхIейэс гIягIнили саби.
Халал хъулир бизити чяй
Салиматли дирути сари…»

Лебсири «Заманализиб» Рабаза ца ишгъуна дигIяндешра: иш суратлизирси риштIаси Фатимазивад ил дебали урухкIусири, халатачи биалли гIяшикькайрусири… «Ил кьацIрикесра рирар, рисириэсра рирар илкIун хъяша сари!» — гIясили викIусири Рабазан сен илизивад урухкIусил хьарбаибхIели.
…«Наб гьар-се секIал гIяхIил гьандиркур, илизиб се тамашабареси лебал иргъули ахIенра, духутира, жагатира малхIямтира лебтасалра дигахъути саби» — викIули сай ишбархIи кIиибил класслизив ункъли учIуси ва назмурти дебали дигуси Рабазан.
— Неш, наб назму белкIес дигулра викIар Рабазан ца бархIи.
— Селичила белкIес дигулрив?
«…Гъумла авлахъличибад, гIелар къелра датурли гьарахъ арбякьунси урчиличила, ва илала къел дуцили гIелабад арбякьунси кахси ва цIакьси бецIличила… Бурес дигулра наб илдазибадли цацун гIелабяхI чарбулхъниличила. Гьайгьайра, наб дигахъаси урчи чедибикили ва мицIирли гIелабяхI чарбухъи…» (Рабазан 8 дус)
БиштIати дурхIни илкьяйда, халативан пикрибикI­нили ишбархIи чилра тамашаварес хIейрар. Рабазан гьанна урчIемал дус виубли сай. Нуни цаибил назму белкIунхIели, ну 11 дус риублири. Дила назмуртала дигIяндеш ишгъунари, школализи рашес чумал дус гьаларал ну бархIехъра жагIялалра радиолизирад дикьути даргала далуйтачи, назмуртачи, передачабачи дигиличил лехIихъусири.
Нуни пикрибарибси назмуличи чилилра пикри бяхIчиаибси ахIен­ри, илдас гьанбикилри нуни ил радиолизибад бакьибси саби или…
Ишди Рабаза цаибти назмурти сари, белики, биштIаси уркIилизирти дигила ризкьи сабухъчертили урдухъес…

Вава…
Вава дила гьачам биштIали саби,
Ил ца бара гьаббакIили,
Ца жагали пишбяхъили
ХIулкIули саб Дунъяличи .

Ил чатIнала бузи саби,
Чякналара гьалмагъ саби,
Ил багьандан БерхIилисра
Ил вава дебали дигуси саби…

Ил вава набра, дила нешлисра,
Гьалмагъунасра чула нешанасра,
Дебали, дебали дурхъаси саби
СенкIун ил нуни убатурси
Ванзаличиб цаибси саби…

Марургъуд неш, хIу дягIлис…
Неш рургъули рирар
Мурталра дягIлис,
ХIейгахъули бекIлил
Илала кьяркьдеш.

Неш, марургъудгу,
НукIун дягIличил
ИхтилатикIулра,
Чина аркьусил…

Дагьес дигулра наб
Лерилра секIал
ДягIли хъусдяхъибти
Чина архулил?!

Илала чинабал
Бургар хъалира,
КьанхIебиэс бургар
Ил гьалаксира.

Белики дягIлицун
Балули биэс,
Адамли хIебалул
Халал дигIяндеш.

ЛехI, гьари неш,
Бикьулрив, набзи
ДягI сунела мезли
ГъайкабикIули?!

Неш, марургъудгу
Дила юлдашлис,
Наб бахъ дигулрагу
ДягIла мез дяркъес!

ГЬАЛМАГЪУНИ
ГIяхIти гьалмагъуни сар
Бушкалара савокра.
Илди дузахъухIели
Ну нешлис вигахъулра.

Дузули сар дарх илди
Цалис ца гIягIнилцад­хIи,
Разили, хIедамсурли
Азбар умубиайчи.

Илди гьалмагъунани
Ну гIяхIил гIевурцулра,
Нешлис гIяхIъулавиэс
ДигухIели кайсулра…

ПОЛИКЛИНИКА…
ХIейгахъис наб тухтурти,
Я кьутIкьути дармунти,
Вашусира ну иша
Чераэс ГIяйшат зизи.

Ну вакIниличи даим
Рирар разирирули,
Кампетунира луга
Халал кьачIа бицIили.

Илини иб нешлизи:
(Бакьира дила лихIба)
«Ветарар гIяхIси урши
Къаркъала бутIагъуна».

Ил багьандан дигулра
Наб гIурра гIяхIил учIес,
БегIлара гIяхIси назму
Зизи ГIяйшатлис белкIес.

Урхьу…
Пашманси урхьу набчил бумхIули саби,
Илис ну разиварес дигули саби.
Амма нукIун гьанна халаваилра
Сен ил пашмансилра нуни балулра.

Урхьначил ну гьанна хIяз­тахIер­­кьулра,
Нура иличил варх пашманкайилра.
ГIебшни садаили, дяргIили шинра,
Яниличи хIерли саби алавла…

Сунезирти диштIати бялихъунира,
ХIерли дургар гьанна Дед мо­роз­личи.
Халаси биалра, шинна биалра,
ХIерли бургар илра Сагал дусличи…