«Илала цIакь — адамтазиб»

Гьаларван Дагъиста БекIла ва Пра­ви­тельствола Ад­ми­нист­рацияла руководитель Вла­­димир Ивановли Хайдакьла район акIа­хъуб­хIейчирад 90 дус дикнилис хас­барибси бай­рамла собраниела бузе­рилизир бутIакьяндеш дариб.

Шадлихъла далдуцуначи илкьяйдали бакIилри Россияла декIар-декIарти регионтазибадти гIяхIли, Дагъистайзибад дурабухъунти, гьанна биалли илала дураб хIербирути, республикала парламентла депутатуни, муниципалитетунала цалабяхъунала бурги.
Балбуц ибхьули, «Хайдакьла район» МР-ла бекI ГIялим Темирбулатовли буриб: «Иш дебали халаси байрам саби районнизиб акIубтас, чула кьисмат иличил бархбасахъунтас, илала гIямруличил хIер­би­рутас».
ГI.Темирбулатовла пикрили, Хайдакьла районна бекIлибиубси цIакь, давла ва асилдеш саби – илала пагьмучебти, гъирачебти, чула биштIаси ВатIан гьарли-марли дигахъути, жигарчебти адамти. «Нушани пахрубирулра нушала адамтачи, илди-ургаб леб бурибти мугIяллимти, тухтурти, шила хозяйствола хIянчизарти, гьарли-марти бизнесменти ва меценатуни. Нушала лев Советский Союзла Игит, леб бузерила Игитуни. Тарихла умцанти хIясибли, 90 дус – ил халасиахIенси, амма дебали мягIничебси манзил саби, суненира нушала районни Дагъистайзиб асилси мер буцахъес имканбакIахъибси», — викIи муниципалитетла бекI.
Разиси анцIбукьуличил хайдакьланти мубаракбариб Владимир Ивановлира. Илини гьанбикахъиб ишбархIи республикализир хIябал районни илдигъунти шадлихъуни дурадуркIниличила. «Ил манзилли нушази чебиахъули саби секьяйдали барсбикIулил Дагъистан, район, сегъунти сархибдешуни диубал, сегъунти мурадуни тIашдатурлил», — багьахъур илини.
Владимир Ивановли цIакь­барили буриб, Дагъиста БекI­ли социальный бяхIчи­биз­лизир гьаладихьибти хIябал бекI­лидиуб­ти мурад – «Дила Да­гъистан – дила гьундури», «Дила Дагъистан – дила шин», «Шагьарла къулайти шуртIри акIахъни» — гIямрулизир де­турхахънила шайчиб мерличибси хIу­ку­мат­ла ва районна халкьла пай халаси саби или.
«Илди хIябалра проектлис ишбархIи республикала кьяйдали, федеральный бюджетлара сурсатуни дяхIчиаибти сари. Нушани чебиулра, «Дила Дагъистан – дила гьундури» проектла дазурбазир райцентрла бекIлидиубти кьакьурбазибад ца къулайбирули саби, 25 километрла шинна проводуни кадихьили ва цархIилти. Вирхулра, иш районнизир лерилра детерхахъес пикридарибти проектуни дусла ахирлис бекIдирниличи, ва нушаб ахъси даражала гьундурачил, шинничил, илкьяйдали къулайти шуртIрачил пайдаладикIес имканбикIниличи», — викIи республикала БекIла ва Правительствола Администрацияла руководитель.
Илини Дагъиста БекI В.Васильевла шайзибад саламтала кагъар белчIун. Дагъиста БекIли муниципалитетла цалабяхъла лебилра адамтас баракат, чIумаси арадеш, районна ва республикала гIяхIдеш багьандан дурабуркIуси бузерилизир гьарбизуни далгун.
Хайдакьлантас ванати дугьби дуриб Советский Союзла Игит, генерал Александр Савельяновли, сайра Дагъистайзи Къаякентла районннизир парашютла спортла шайчирти абзани дурадеркIес вакIибси. Илкьяйдали гъайухъун Санкт-Петербургла Калининский районна администрацияла бекIла заместитель Роман Сапижакра. Илини буриливан, кIел дус гьалар – 2017 ибил дусла сентябрьла 21-личир Калининский ва Хайдакьла районти узидешла бархбасунани дебадарибти сари. Муниципалитетунани гIилмула-техникала, социальный бяхIчибизла, культурала ва цархIилти шалубазиб барх бузнила хIекьлизиб вягIда къулбасбарибсири.
Шадлихъла дазурбазиб гъайбухъун районнизибад дурабухъунти, гIяхIцад регионтазибадти гIяхIли, унраличирти районтала бурги.
Илала гIергъи, балбуц концертла программаличил даимбиуб.
В.Иванов Мажалисла шила дайлабси игитунала анхъла мер-мусаличир мерладиубти миллатла майдунтачи, хайдакьла някьишла выставкаличи, шила хозяйствола ярмаркаличи вякьун. Иличи че, ил гьаввакIиб мерличибси МФЦ-лизира муниципалитетла цалабяхъла бекIла кубок багьанданти «Хайдакьла абзани» бикIуси культурала-спортла фестивальличира.