Хьулчни дебадиахъес

Ишди бурхIназиб Мя­хIяч­къалализиб «Россия – дила та­рих» бикIуси республикала му­зей­­лизиб жагьилти цава­тIан­лантала мажлис бетерхур.

Иличир ДР-ла БекI В.Ва­си­­льевли, ДР-ла Халкьла Собраниела Председа­тель Х.Ших­ся­гIидовли, Мя­хIяч­къа­лала бекI С.Да­да­евли, ДР-ла миллатла по­литикала шайчивси ми­нистр Э.Муслимовли, РФ-ла МИД-ла дурала улкназиб­ти ца­ва­тIан­лан­та­чилси хIян­чи­ла шайчибси Де­партаментла директорла за­мести­тель А.Ланчиковли ва цар­­хIил­та­ни бутIакьяндеш дариб. Э.Муслимовли бурни хIя­сиб­ли, балбуц дурала улкназиб хIер­­бирути дагъистанлантала урхI­мешуахIендеш, гьалабяхI башнилизиб хъархIерагардеш мяхI­камдарниличи ва бархбасу­ни чIумадиахъниличи бяхIчи­аиб­си саби.
Саламла дугьбачил балбуц бехIбирхьули, ДР-ла БекIли 1999 ибил дуслизир Дагъистайзир кадикибти анцIбукьуначила гьанбушиб. «ИтхIели дагъистанлантани игитдеш, биштIаси ВатIайчи цIакьти диги чедаахъиб».
Илини илкьяйдали декIар-декIарти миллатунала адамти уржахъуси, рухIла ва адаб-хIяяла хьулчни дебадирахъути динна организациябала руководительтани дурабуркIуси хIянчиличилара гьанбушиб.
«РФ-ла Президентли дурала улкназиб хIербирути цаватIанлантала лебил дунъяла VI-ибил конгрессличиб, жагьилти цаватIанлантани чула аслу-минала хIячми ва бархбасуни детхIехъахъес нушанира кумекбирехIе или бурибсири. Республикализиб хасси хIянчи дурабуркIули саби», — викIи ДР-ла БекI.
ГIур гIяхIлас ДР-ла туризмала ва инвестицияла шайчир сархибдешуни диахъубти вакилтала выставкаби гьаладихьиб.
Дурала улкназиб хIербиру­ти мажлисла бутIакьянчибани Да­гъистайчила чула пикруми дуриб.