ДигIянати имканти гьаргдирули

Ишдусла сентябрьла 25-личибад чула­хъу­ни ва арадешлизир нукьсандешуни лерти адамтала ургаб «Абилимпикс» бикIу­си республикала чемпи­о­нат бехIбирхьули саби.

Гьалабван «Дагъистан» РИА-лизиб бетерхурси конфе­рен­цияличиб иличила тIинтIли буриб ДР-ла бузерила Ми­нис­терствола жагьилтала «Успех» центрла руководитель Шамил МяхIяммадовли.
«Абилимпикс» имканта­ла олимпиада саби. Ил ду­ра­­­бур­кIуси саби арадешлизир нукь­­сандешуни лерти адам­ти гIямрулизиб, хIян­чи­ли­чиб ва белчIудилизиб ба­жар­ди­хIе­бирк­нилизи хал­хIе­би­рахъес. Да­хъал мисалти лер, чулахъ адам­тани спортлизир, культурализир, багьудилизир сархибдешуни диахънила. Нушала мурад саби илдала дигIянти имканти гьаргдарни. Узес, вегIла пикруми-кьасани гIямрулизир детерхахъес дигусини сегъуна-дигара имкан бургуси саби», — викIи Ш.МяхIяммадов.
Илини бурни хIясибли, ишдус чемпионатла дазурби гIяхIцадла дягIудиубли сари. Абзани 16 компетенция хIясибли дурадуркIути сари, чузира «Школала гIямрули чи адхIебаибтас бяркъ», «БехIбихьудла классунала мугIяллим», «Дефектология», «Хурег биран» ва «Баянти хьулчили дуцили бузни» кадурхути. Буралли, нушала республикала дефектологияла школа улкала бегIлара гIяхIти школабала хIяблихълизи каберхурли саби. Илала дурабадра, Дагъистан, гIергъиси замана, «берк-бержла туризма» дигахъутас гIяхIбилзуси мерлира бетаурли саби. Иличил бархбасахъи чемпионатла дазурбазиб школализиб бучIути дурхIнас арадешлизир нукьсандешуни лерти хурег бирантани устадешла дурсри дурадуркIути сари.
Балбуцличир бекIли­би­убсигъуна чемпионатличил барх хасси санигIятла «Аби­лимпикс» чемпионат бетурх­нили­чилара гъай детаур. Россиялизиб илгъуна чемпионат бегI гьалаб саби дурабуркIуси. Илизир дагьриличил дархдасунти излуми лерти адамтани бутIа­кьян­деш дирути сари. «Алавчарти шуртIрачи кьаркьала бурсибиънила центртала баянти хIясибли, дусличи-дус эпилепсия ва аутизм излумани гIякьлулизиб барсдеш алкIахъути адамти имцIабикIули саби. Нушаб биалли, илдигъунти цархIилтачил барх хIербирес ва бузес бирни чебаахъес дигулра. Нушала пикри Москвалира гIеббуцили саби. Камси заманала бухIнаб лебил улкализир илдигъунти далдуцуни дурадуркIниличи вирхес дигулра. Дигеси саби, сиптакар нушала республика биъни», — цIакьбарили буриб Ш.МяхIяммадовли.
ГьанбуршехIе, «Абилимпикс» чемпионатличир даршличиб имцIали арадешлизир нукьсандешуни лерти адамли ва илдицад специалистунани бутIакьяндеш дирути сари.