«Мардеш ва дигай багьандан»

Июльла гехIличиб «Хай­­дакьла рай­он» МО-ла адми­нист­ра­ция­лизиб кIел хъалибарг «Мардеш ва дигай багьандан» би­кIути медальтачил шаба­гъат­лабариб.

Нушала улкализиб хасси медаль бедлугнила гIядат акIубси саби мардешла, дигайла ва хъалибаргла БархIи дурабуркIни сабабли бетаурли. Илдигъунти медальти дедлугути сари 25 дусличибра имцIали барх уржили хIербирути хъалибаргунас, чулира хIурматла дурхIни абикьурти ва бархси бузерилизиб разили гIямру дуркIути.
Медальтачи лайикьбикиб ГIяхIмадкентла шилизибадти ХIяжибек ХIяжибайматов ва илала хьунул Хадижат ХIябибуллаева, Санчила шилизибадти ХIясбуллагь ва Зугьра Амировхъали.
ХI.ХIяжибайматов ва Х.ХIя­бибуллаева 49 дус барх хIербирули саби. Илдани авал дурхIя абикьурли, чебяхIси даражала багьудлуми касахъили, гIямрула гьунчи бархьили саби. Гьанна ХIяжибекли ва Хадижатли дурхIнала вецIал дурхIя ва кIел илдала баркьибти абилкьули саби.
Хъалибаргла бекI ХI.ХIя­жибеков, чебяхIси багьудира касили, декIар-декIарти къуллукъуначив узули калун. Гьанна ил хъулив сай. Илала хьунул Х.ХIябибуллаевара, ДГПУ-ла химияла-биологияла факультет таманбарили гIергъи, Хайдакьла районна Янгъикентла урга даражала школализи рузахъес рархьибсири, гIур багьудила Управлениелизир методистли рузусири. 1982 ибил дусличирад ишбархIиличи бикайчи, ГIяхIмадкентла школализир директорли рузули сари. Хадижат РФ-ла багьудила отличникра, ДР-ла хIурматла учительра, ДР-ла культурала хIурматла хIянчизарра сари. Ил дахъал дусмала хIялалси бузери багьандан чуйнара шабагъатларарибси сари.
ГIибратла хъалибарг ХIяс­бу­ллагь ва Зугьра даршули ва уржили хIербирули саби 49 дус. Илданира хIябал дурхIя абикьурли гIямрула гьунчи дураили саби. Илдала хIябалра дурхIя гIярмиялизиб къуллукъбиранти бетаурли саби. ХIяс­буллагьли ва Зугьрани гехIел дур­хIяла дурхIя абилкьули саби.
ХIясбуллагь ва Зугьра Ами­ровхъали Санчилизибадти саби. ХIясбулла Санчила верхIел дусла школа белчIи гIергъи, Буйнакъсклизибси механизаторла ва электрофикацияла техникумлизи керхур. Ил таманбарибхIели, Северный Казахстаннизи узахъес вархьибсири. 1965 ибил дусличивад 1969 ибил дусличи бикайчи Нальчиклизив Артизанна буругъунала тIярхъуби дируси мерлав узули калун. 1969 ибил дуслизив сунела районнизи чарухъи, техника далдирнила бузерилизи ахъиб. 1972 ибил дусличивад 2017 ибил дусличи бикайчи Мажалисла урга даражала школализив учительли узули калун. ХIясбулла «Социализмла абзаназив чедиикибси», «Дахъал дусмазиб хIялалси бузери багьандан» бикIути грамотабачи лайикьикили сай. Илала хьунул Зугьранира Мажалисла школа белчIи гIергъи, бухгалтерла курсани тамандариб ва дахъал дусмазир дергъла бутIакьянчибас къуллукъбируси туке заведующаяли рузули калун. Илди кIелра бузерила ветеранти саби.
Хайдакьла районна бекI ГI.Те­мирбулатовли, халкьла социальный бяхIчибиз гьалабяхI башахънила шайчибси управ­лениела начальник Гъ.ХIя­с­а­нов­ли кIелра хъалибарг мубаракбариб, «Мар­деш ва дигай багьандан» би­кIути медальти ва цархIилти ша­­багъатуни дедиб.
«Нуни уркIи-уркIиларад мубаракдирулрая илгъуна шабагъатличи хIуша лайикьдикниличил. «Мардеш ва дигай багьандан» бикIуси медаль хIушала мардешлис ва бегIтала гьамадли ахIенси бузерилис ахъси кьимат саби. Къиянти ва разити бурхIни дуртIули гIямрула гьунчирад дарх дашули, чеалкIуси наслулис гIибратла хъалибаргли детаурлира. ХIушабра хIушала кулпетлисра къаркъаван чIумаси арадешра, хъулиб баракатра, бузерилизир сархибдешунира дулгулра. ДурхIнала дурхIнани мурталра разидирабая!», — буриб ГI.Темирбулатовли.
Илкьяйдали, цархIилтанира хъалибаргунас гIяхIти дугьби далгун. Балбуцла ахирличиб чула хIурматбарибти ва саби шабагъатлабарибти районна бекI ГI.Темирбулатовлис, ДР-ла социальный бяхIчибиз гьалабяхI башахънила ва бузерила Министерстволис, «Хайдакьла район» МР-ла адамтала социальный бяхIчибиз гьалабяхI башахъуси Управлениелис кIелра хъалибаргли халаси баркалла багьахъур.