ЧIумали тIашкабизурли саби

ГIярмияла бригадала командирла заместитель подполковник Замир ХIясанович ХIясанов гъамливан авцIали дус вирули сай. Кичи-ХIямрила шилизив акIубси дарган уршила гIямруличила нушала газетализиб гьалабра бурибсири. Илис Гъабзадешла орден бедниличила багьурхIели, сагали ихтилатбарес, акIубси бархIиличил мубаракварес гIяхIсири или редакторли гьанбушиб

   Гьаланачи илала неш Равгьаният МяхIяммадовначил гъайкарухъунра. Ил Кичи-ХIямрила школала директор сари.

«Хъулир гьарил секIал ункъли сари, школара арагIебли сагабарили таманбирули саби, уршиличила пикририкIули, цархIил селра чебиули, бикьули ахIенра. Февраль базличив 10 бархIилис отпускличи вакIибсири, итис гIергъи вакIили ахIен. ЗянкъвикIули вирар, ил Запорожьелизив сай. Ну паргъатрирули, къияндешуначила бурули ахIен, тIама бакьибхIели ну шакриркулра сегъунти аги-кьяйда сарил илар, бургъантас буйрухъуни дедес, ва сунечи хъардарибти детерхахъес илис гьамадли хIебиъни балулра», — рикIулри Равгьаният МяхIяммадовна.

Гьарли марли, Замир ХIясановичли сунела тIамаличил баянти дархьибхIели, лебил дунъяли бакьесли, — Дургъби тIашаая! — или тIамадарес хьулрухъунра.

  — ХIела тIама хIясибли илаб гьамадли хIебиъни балулра, — ира Замир ХIясановичлизи. ГIур, дила суалтас жавабти, белкIличилцун дархьиб, къиянни биъниличила мукIурвакIес илис дигули ахIенри. Дархьибти баянтани, циила уркIи паргъатбирахъули саби.

«Дебали къиянти аги-кьяйда саби, амма уршби чIумали тIашкабизурли саби. Ишаб 40 градусличибра имцIали буцIардеш леб. Бургъантас шин, хурег, ярагъ хес дугелицун бетарули саби», — тIамаличил бархьибси багьахъни илгъуна сабри.

   «Гьаларван нушаб сагати палтар гиб, лерилра хIяжатдиркути секIайчил; берк-бержличил, шинничил, ярагъличил гIердуцилра. Нуша тIашкадизурси ванза Россияла саби, иличила бургъантани балули саби. Фронтличирти аги-кьяйда дебали ибкьти сари. Къаршикартас нушала дазу бехъес ва гьалабяхI арбукьес дигули саби. Илди хабарагарли чебулхъули сари, амма нушала уршбани къаршидеш чедиахъули саби, илдала цIакь бялчIули саби, техника, танкаби машинаби, даргиули сари, бургъантала цIакь агарбирули саби. Къаршикартала цалра пикри бетхIебурхар, дила пикрили», — дергъ бемжурси къиянси заманара, уркIи чIумали, лукIули сай Замир ХIясановли.

  Илини гIяхцад дила суалтас жавабти дархьиб, — «Улкала Президент В.В.Путинни дявила хасси балбуц дураберкIес буйрухъбарили виалли, илкьяйда барес чараагардеш акIублири, дявила балбуц дурахIеберкIес гIямал аги.

   Лебилра улкала халкьли саби гIеббурцули биъни, ил саби ишбархIила бургъантас чараагарли гIягIниси, гьайгьайрагу, ярагъ, дугели цIяблихIели ва гьарахълабси секIал чебиахъути гIягIниахълуми, ургъан агарли урцути дронти, гIурра дахъал гьаннала заманала дергълизир чараагарти секIал, гIягIнили сари ургъаннис.

   Лебилра улкала халкь цабиубли, ца пикриличи кабизурли, ца хункIван биалли, чедибдеш сархес имканбикIур, нушала улкала цархIил гьуни агара», — белкIличил багьахъниби дархьиб, асилси ургъанни.

   Замир ХIясанович ХIясановли ургъанна санигIят сунела уркIила жи хIясибли чеббикIибсири. 2006-ибил дуслизиб ДГУ-ла тарихла факультет таманбарили гIергъи Россияла гIярмияличил вягIда бигьун ва улкалис къуллукъличи кайзур. Чечнялизив, Ведено бикIуси шилизив къуллукъбирули калун, 2018 ибил дуслизир Грузиялара Осетиялара ургар кадикибти къалмакъарлизир, 2014 ибил дуслизир Донбасслизир детерхурти дявила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дариб. Цаибси бархIиличирад дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирули сай, дергъла бегIлара гьаларти дазурбачив, сунечи хъарти бургъантачил ца къяйлизив ургъули сай.

ВягIда бигьи, узес вехIирхьухIели батареяла командирла заместительла къуллукъуни иличи хъардарибтири, гьанна биалли подполковникла даражаличи ваили сай, гIярмияла бригадала командирла заместительла къуллукъуни дузахъули сай.

   Илала гьунарти улкали ахъли кьиматладарили сари, «Гъабзадеш багьандан» орденничил, «ВатIанна гьаларти сархибдешуни багьандан» 2-ибил даражала (тураначилси), «Дявила къуллукъуни тамандирнилизив декIарухъни багьандан», «Дявила асилдеш багьандан» медальтачил шабагъатлаварили сай. Отпускличи вакIибси замана «Фонд Шамиля»-лис бекIдеш дируси ГIяли-АсхIяб Хархачаевли илала михъирличи Дагъистанна Игитла орден баршиб.   

   Илини офицер ва гIяхIгъабза сайливан, бургъантала гIямру ва арадеш ахIерадарни сунела чеблализи халбирули сай. Илдигъунти пикрумачилцун вируси сай бургъантала ургаб хIурмат ва дергъла анцIбукьуназиб чедибдеш сархес.

   БелкI бирухIели, Запорожьелизир дявила анцIбукьуначила бурути сагати хабурти дучIулра: «Украинала ярагъладарибти цIакьанани, гьачамцун ахIи, нушала дазу бехъес ва гьалабяхI арбукьес гьужумти дурадеркIиб, амма илдани чула пикруми детерхахъес хIебиуб, нушала бургъантани Запорожьела областьлизиб ургъан агарли урцути дронтани бицIибси склад баргбердахъиб, Украинала СМИ-ли Запорожьелизиб баргберд бетаъниличила багьахъур, РФ-ла бургъантани Запорожьелизиб, Васильевский районнизиб украиналантала гьужум гIелабяхI дянгаиб, иш гьакIлисра миллатчибала пикруми детхIедерхур». Илдигъунти сари нушачи дашути сагати хабурти. Гьайгьайрагу илди хабуртани чилалра уркIи разибирули ахIен.

Лебил дунъяла гIяхIти адамтас дявила балбуц тIашаахъес дигули саби, илаб бургъути уршбала нешани, рузби, хьунри чула мурул адамти ахIерабарахъес, дуги-хIери-хIеили Аллагьлизи булгули саби.

   Западла улкнас гьуни чебиахъути адамтани, Россиялизибад Украина батахъес чучи хъарси хIебиъни аргъес гIягIнили кьалли. Россияла ва Украинала халкь тарихличил, гIядатуначил, культураличил, тухумдешличил, гIуррара дахъал, адамтала гIямрулизир лерти секIайчил, чула ургаб цабехI халкь сабливан бархбасунти саби. Ил секIал лебтанилра аргъили, дявила анцIбукьуни тIашиъниличи хьулрикIулра.

   Асилси ургъан, гьарли-марси дарган гIяхIгъабза, Замир ХIясанович ХIясанов сунечи хъарти бургъантира сайра Аллагьли ахIераварили, хъалибаргличи, нешличи арали ва разили чарухъи дигулра. 

Муъминат Хаттаева