Июльла 26 — Дагъистан Республикала Конституцияла БархIи

Июльла 26 — Дагъистан Республикала Конституцияла БархIи

 БекIлибиубси байрам

Нушала корр.

Гьар дус, июльла 26-личиб, нушала Дубуртар Улкализиб республикалис мягIничебси байрам – Дагъистанна Конституцияла БархIи — дурабуркIуси саби.

Ил бархIи 1994 ибил дуслизиб, Россияла Федерацияла бухIнабси субъект сабливан, Дагъистанна Конституция кьабулбарибсири. Ил, гьайгьайрагу, Дагъистан гьалабяхI башнилизи кацIибси бекIлибиубси ганзли бетаурсири.

Конституция кьабулбарибхIейчирад республикала жамигIятла-политикала гIямрулизир гIяхIцад дарсдешунира кадикиб. Лерилра ила кадерхахъурти кьяйдурти ва ихтиюрти хьулчили дуцили, нуша мурталра Дагъистанна дахъал миллатунала халкьла хIяжатуни мяхIкамдарес къайгъилизир диэс чебиркур.

Лебилра дагъистанланти илгъуна мягIничебси байрамличил уркIи-уркIилабад мубаракбирулра. Дигулра нушала ахIерси Дубуртар Улка вавалибяхъяхъести хIушала къайгъни гьатIира имцIадиубли. Цали цала хIурматбирули, цати пикруми детерхахъес икьалабирули ва мурталра уржили хIеркадиабая!