ГIяхIти гIядатуни даимдирули

Генетика бикIуси гIилму дакIубухъес гьалабра халкьли ба­лусири, че­ал­кIути дурхIни чу­ла бегIтачи мешутили бетарни.

Гьалабван, Мя­хIяч­­­къалала Поэзияла Театр­лизиб даргала советская ли­­­­те­ратуралис хьулчи кабихьибси поэт ва сатирик ГIязиз Ими­нагаев гьаниркахъуси ве­чер­личир делчIунти наз­мурти, тяп ишбархIилис хас­дарили дел­­­­­кIунтиван зай­ди­кIул­ри. Ил­хIе­­ли гьарли-марти поэтуни беб­­­­­кIаагарти биъниличи рирхаурсири.
Балбуц гьарра шайчибад гIеб­бурцулри ГIязиз Иминагаевла кьамлизивадси ГIиса Мя­­хIяммадович ГIязизовли. Гьар­ли­-марли, «Низбачирад низби дашар — вавначирад вавни».
Хала бегIтала гIяхIти гIя­да­­ту­ни даимдирули, гIяхI­баркь­ла далдуцуни дура­дур­кIули сай ГIиса Мя­хIям­ма­­дович ГIя­зи­­зовли. Илини Крас­­нодарла край­ли­­зибси Да­гъис­танна жа­ми­­гIятла «ЦКНД Единст­во­» организациялис бекIдеш дирули сай. Ил акIа­хъуб­сири 2016 ибил дуслизиб, Краснодарлизиб хIер­би­рути Да­гъистанна халкь­ла ургар бархбасуни кади­захънила, жагьилтази тарих ва культура дагьахънила, илаб хIер­бирути нушала халкьлис къиян­ди­киб­хIели кумек гIеб­­­би­ахъ­нила му­радличил. Ил организацияли дура­дур­кIути гIяхIбаркьла дал­дуцуначила гьаман хабурти да­шули сари нушачи Краснодарла крайлизирад.
Ишди бурхIназаб «ЦКНД Единст­вола» правлениелизиб бузути ГIиса ГIязизов, Му­рад­ Мя­хIяммадов, Камалут­дин За­лидинов, ХIясан Мя­­хIям­­ма­дов, «Нур» бикIуси дин­на цахI­набиклизибадти Крас­­но­­дар шагьарла имам ШягI­бан ШягI­ба­нов, Краснодарла крайла имам СягIид Мя­хIям­мад­­бегов Краснодар ша­гьар­ли­зиб­си дявила госпитальлизиб арадеш къулайбирути ну­шала бур­гъантачи бякьун. Илаб нушала рес­публикализибадти гIяхI­цад бургъанти леб.
Дагъистанна халкьла гIяхI­ти гIядатуни даимдирули, хасси балбуцлизир бу­тIа­­­кьяндеш дарибтас гьунгелти, берклуми, цIе­деш, гIурра дахъал, гьар бархIи хIя­­­жатдиркути секIал духилри ил­­дани.
«Ле­­билра ишабти уршба­ла шайзибад халаси бар­­кал­ла ба­лахъулра нушачи бакI­нилис. Дебали дигеслири гьунидаэс, тянишдиэс», — ви­­кIули сай госпитальлизиб ара­деш къулайбируси Му­рад Багилов.
Ил цахIнабикли илдигъун­ти баркьудлуми гьачамцун ахIен дурадуркIути. Илдала сай­т­­­личир дахъал гIяхIбаркьла дал­­­­дуцуначила баянти гIурра дар­гес вирули сай.
Илкьяйдали госпитальли­зибти бургъантачи «ЦКНД Единс­т­во»-ла вакилти арбякьунси дусла августличибра бякьи са­­би.
Илдани, Интернетла кумек­личил, нушала республикалис гьуни чебиахъути адамтачил кон­ференцияби дурадуркIули сари, илар чула челукьутачила бурули. Илгъуна конференция бетерхур ДР-ла миллатла политикала ва динанала шайчивси министр Энрик Муслимовличилра. Илар республикала дурарти жамигIятла организацияби къулайли дузахъес кумекли диэсти далдуцуни пик­ридарибтири.
Дагъистанна вакилтани ва Краснодарла крайлизиб хIер­бирути миллатунала куль­турала, тарихла, мезла шайчирти жа­ми­гIятунала ца­ла­бяхъуназиб бузутани мягI­ничерти гьунибаъниби дура­дуркIули сари.
Дурала мерличив хIери­ру­си цархIил миллатла вакил сегъуна адам виалра, илдигъун­ти саби цархIилтира ибси пик­ри алкIули бирар ил валути халкьла. ГIиса МяхIяммадович ГIязизов валути адамтала дар­гантачила дебали гIяхIси пикри алкIниличи дирхала леб. Гьар кайцIуси ганзлизив гIяхI­де­шуна виркьахъес ГIиса ГIязизов гьарр шайчивад ­Аллагьли гIевуцили дигулра.