Гъамтази бедиб

Бара гьалабван, Ахъушала районна администрациялизиб Украинализиб дурабуркIуси хасси балбуцличив алхунси МяхIяммадов МяхIяммад Юнусовичла гъамтази Гъаб­за­дешла орден бедлугнила балбуц бетерхур.

МяхIяммад МяхIяммадов акIубси сай 1990 ибил дусла сентябрьла 19-личив Ахъушала районна Дубримахьила шилизив. Илини дявиласи къуллукъ ахъибси саби Россияла гьавала гIярмияла ургъан сайливан. 2022 ибил дуслизив МяхIячкъала шагьарла военкоматли СВО-лизи вархьибсири ва сунес морская пехотала или ируси батальоннизиб къуллукъбарибсири.
Ил алхун 2022 ибил дусла октябрьла 24-личив, дявила хасси балбуцличир дявилати къуллукъуни ихъухIели. Дявила хасси балбуцла мурадуни ирзули, сунела гIямру мяхIкамхIедарили, гъабзадеш ва урехиагардеш дакIударни багьандан, РФ-ла Президентла 2022 ибил дусла декабрьла 30-йчибадси ХIукму хIясибли, МяхIяммад вебкIили гIергъи Гъабзадешла орденничил шабагъатлаварибси сай.
Ахъушала районна бекI МяхIяч ГIябдулкаримовли, Ахъушала ва Сергокъалала районтала дявила комиссарли дявиласи шабагъат алхунсила узи Ислам МяхIяммадовлизи бедиб ва, халаси бетахъриличил бархбасахъи, гьачам-гьатIи децI аргъахъиб, бегIтас баркалла багьахъур, вегIла улкала гьарли-марси патриот айкьнилис.
«Ахъушала район» МО-ла ­багьахънибала шайчибси ­политикала управление