ЦахIнаб дунъя — хIела уркIи­ли­з­иб

Нушала ГIяйшат…»
Асубири, ил ахIмакь хьунул адамличил жявлил тяни­ши­эс, сепайда, кьисматли кьа­дар­­хIебариб. Шел дус гьалав сен­рил МяхIячкъалализив хIе­рируси узикьар Ибрагьимла­ Мя­­хIяммадличив къаршиикира. Ил вацIала хозяйствола Ми­нистерстволизив вахъхIи узуси хIянчизар сай. Илала гIямрула рархкья Марем рес­пуб­ликала дурхIнала кIиибил по­ликлиникала тухтур сари, сар­ира 45 дусличирра имцIали биштIатала арадешлис къарауйчирси.

ГъайкадикIули лерли, Марем хапли набчи дугьаризур:
— ХIекIири кьалли хIу нушала ГIяйшатла вечерличи?
— Чи ГIяйшат?
— Бибалаева ГIяйшат Кьурбановна.
— Гьандиркули сари илала наз­мурти ва макьалаби, аммаки…
— Илала гьар-гIергъили шел жуз дурадухъи сари.
— Тухтур хьунул адам илкьяйда творчестволизи мурхьрикни хIебагьурра.
— Ил поликлиникала халал тухтурра сари, СССР-ла арадеш бихIнила рурибси хIянчизарра, юрист-консультантра, на­си­хIят­чира, нешра, сахаватси уркIила регI хьунул адамра… Гъайла къантIа, иличила да­хъал гIяхIти секIал дурес ви­рар.
— Бахъал гIяхIли бурги ГIяйшат Бибалаева 75 дус риънила байрамличиб?
— Аллагьличира, бахъал лебри. Писательти ва поэтуни, тухтурти ва къуллукъла хIянчизарти, сунела узи-урши ва гьалмагъуни, шанти ва гIядатла бучIанти… Иличил рарх ну гьанна дахъал дусмазир рузулра, или биалра, поэзиялизир ва прозализир ГIяйшат илкьяйда сабухъчерли рузули рургар или набра гьанхIебирки. ДелчIунти сари «УркIила жи» ва «Кьяркьти имтихIянти» бикIути жузи. Гьанна набчир ГIяйшатла хIябал жуз гIурра лер: «Мардеш», «Бигубси уркIи» ва «Моя исповедь». Аллагьли арадеш бедаб сунес, илала назмурти ва хабурти сага-сагали дучIулра, уркIи гьаргти пикрумани гIяжаибрирахъулра.
— ХIуни илгъуна гIяхIси пик­­ри сунезира бурибси риад­ри. ЛукIуси адамлис бахъ дигахъу кьалли урхIла пикри аргъес.
— Бурис, бурис, жявлил хIядурриубсири ГIяйшат Кьурбановнази хабар-вягIда дурес, уркIи гьаргбарес…

Дурусти гIямрула
гьигьани
ВегIла децIла цIум гъамти адамтанира бала, барх буртIу, биалра, вегIливан хIергъу. Ил пикри гьанбикахъиб, ГIяйшат Бибалаевала лирикала поэма белчIунхIели.
ХIера, ил се рикIулил:
«ГIергъирикибсиванра
Ну даим хIед, ахIерси,
Гьачам ша – шулгIи хIябла,
ГIур дуцIли шагьарлизи.

Калунра урузкIули,
УрухкIули ва лехIли,
ТIама аргъайчи хIела:
«ГIяйшат, марууд лехIли…»

Илди тугъала авторлис кьисматли уркIецIиагарли бя­хъяни чегахъиб: хъалибаргла хъарихъ мурул вебкIни, урчIемал операция чекасили, урши чулахъ ветаъни, рурси Аленала мурул гIямру бегIла хъилизивси манзил гьанагарси бехIемцIли арухни, сунечи балагьла излуми чедуркъни… Бархьли буралли, ГIяйшат, бардали галгаван, кахти анцI­букьунани рирхъули кали сари, вааммаки ил мутIигIрарес дирули ахIен. Сунела баркьибтачи ва баркьибтала баркьибтачи дигили, сабабла дармайван, мяхIкамрирули сари.
Юх, дила кьас агара ГIяйшат Бибалаевала цахIнаб творчестволис кьимат бедес, цар­хIил­таниван иш рухIлашал мис­кинбиубси манзил бу­чIан­тас дила пикри гьалабихьес дигиаур.
ГIядатлибиубли, адамти балагь чучи хьурабиубхIели, барс­кабирар, тIабигIятлизиб чурхбирар. ГIяйшатличил ил­кьяйда бет­хIеур: илини сунезир калахъес риуб диги, мал­хIямдеш, ур­кIецIи. Ил­хIе­лира илди лишанти сунела гъамтачицун ахIенну, урхIла адамтачира дархли. Сегъуна сахаватси уркIи тимхъ­бикIули буилил илала чархлизиб?!
Илкьяйда бетаурсира, белики, ГIяйшат кIидехI гIямрула букьур ретаурхIели биэс? Илини чедаиб Совет хIукуматла заманала талихIчерти бурхIни. Назмуртазир ва очеркуни-гьанбикуназир чебаэсли саби илини талихIчерти дусмала дебш касни. Ил гьаннала бархибси ва жяргабиубси заманара тяп илди дебшли рихIусиван ва хIеррирусиван сари.
«Вайдеш наб барибсилис
Чарбираслири рахли,
Каласи ну гьар бархIи
Илдазицун рархили.

Гъайличил ну рирхъутас
Вайти гъай чардирасри,
Селра гIур гIяхIси бурес
Замана хIебургаси.

УркIецIи хIебареси,
Балас, адам агара:
Бисуси сабну уркIи
БегIлара ахмахлара…» — бурули сари илини «ГIяхIдеш бирен» бикIуси назмулизиб. «Бисуси сабну уркIи бегIлара ахмахлара» ибси чехнили (метафорали) авторла уркIила хIялимдеш, чичилра халисдеш агни чедирцIахъули сари. УчIусила пикрумазиб ми­цIир­си сипат чебиргъули саби: хIул­бала гьалар сари, сунес гъамси адамла жаназаличи ряхIу­дикили, яс бируси хьунул адам; хъа вегI чарухъайчи гьаргалар хIерси мура хьунул; Тилишарчила хIябкьяйличир «Пазик» автобусличирад кара­цIиб­си, урегал дусла дурхIяла някъра цIацIабарили, шилизи чаррулхъуси хала неш ва, ахирра, кабинетлизир кIелра някъли бекIра гъяжбарили, изахъусилис се сабаб бар­гишара рикIуси тухтур…
ЛукIуси адам сезаманалра бет­хIе­хъибси баргес ум­цIу­силичи мешули вирар: хъу­ливра, дуравра, шад­лихъ­личивра, муръаличивра. Ил гIя­датла адамтиван паргъатли уэс хIейрар. Илгъуна сайхIели ахIе­нара илини гIямрулизир детаур-диубти анцI­букьуни цIуба кIа­пIи­личи ардихутира?
ГI.Бибалаевала арагIеб творчествола ца хасдеш дурусли чебаэсли саби гьарил жузлизиб, гьарил назмулизиб, прозала гьарил белкIлизиб: лебилра игитуни мицIирти, гьарли-марли гIямрулизиб лебти адамти биъни. Илди са­би мурул МяхIяммад, рурсби Алена ва Эльмира, урши Идрис, рурсила мурул Шамил, гъамти ва гьарахъти узи-урши, гIядатла тилишарчиланти. Ил гIямрула асилдешли ГIяйшатла творчество мицIирти гьигьаначил гьигьбикIахъусиван саби ва урхIмешуахIенсили бетарахъули саби.

Вавначир вавни дашар
Хъалибаргла кьибламали, нешли ва хала нешли ретаурси ГIяйшат-абани илкьяйда хIебурес хIерири. ЧевяхIси Аллагьла икьайчирл­и ил бажардирикиб кулпет, агри хIе­багьахъурли, абикьес, багьудлумачи бегIбарес, гIур биалли гIямрула гьундурачи бархьес, саби-бегIти пукьни дел­шахъес.
Нушала хала бегIтала па­сихIти пикруми замана-замана гIякьлулизир чериргъули дирар. Илди бикIутири «Низбачир вавни хIедашар», «ХIяли хъярличир шаха хъярби хIе­дилкьан», «БегIунси бирар бур­чуси» ва дахъал цархIилтира. Илди буралабала хIекьдеш, цабутIаван, адамтала гIямрулизибра чебаэс вирар. Ил секIал марбаресли саби, ГI.Бибалаевала хъалибарг пик­рилизи касибхIелира. Илала дурхIнани нешла амру-насаб аргъиб, гIямрулизир дархьти гьундури чердикIиб, нешла пагьму гIебасиб, устадеш, багьуди, уркIи-хIял бегI­талаван хIялалти детаур.
БетхIеур гьачамлис гьуниваэс ГIяйшатла урши Идрисличил, рурси Эльмирачил. Или биалра, нуни гьаман чериулра Алена, ишбархIи Дахадаевла районна бекIла заместитель, Тилишарчила школала директор. Иличил уркIи гьаргти чумал ихтилат детаур. ГьархIели – хъумхIертести, духути, пикрумази мерладиэсти.
Гьалав-гьалав Алена Мя­хIям­мадовнала кагибти гъайличи учительтала совещание­личив лехIизурсири. Урус мез­ли рахъ умули гъайрикIу­хIе­ли, мякьлав цугикибси юлдаш бускран БяхIяммад ХIяби­бул­лаевличи шуряхъира:
— Ил шагьарлизир урусла адамти-ургар халакараибси рургар?
— АхIен гъари, шилизир халакараибси сари.
— Урус мез кьалли гIяхIил дяркъурли сари.
— Филолог риалли… Илра камси ахIен. Эгь, дила узи, гьар секIа устадеш бузерили­зир кайсути сари. ХIед хIянчи дигулрив – ил хIянчила «сихI­ру­ра» дархли далад…
КIинайс районна адми­нист­рациялизир къаршиди­кира. Алена наб, тяп минала гIя­хIяйсван, гьунираиб. Гъай­­рикIухIели, иличирад мал­хIямдеш, сабур, гIя­дат­ла­сидеш иртIутиван сарри. Хаслира гIяхIбизур Аленала хамдеш агни.
— Гьу, се сагаси леба? Урус мез­ли дурадухъунти жузи че­хIе­даирагу? – хьарбаиб Алена­ни.
— Лер, — викIулра, — бархьил, гьанна жуз чебаибхIели, урух­бирутира камбирули ахIен. Ца гIяхIдеш, хIу ил­ди­гъун­­тазирад хIериъни.
— Ишаб ца хIед бархьибси дила нешлара леб, — илира­ или, Алена столла удибси тIа­кьализир халтIрухъун ва цIудара мужаллатличилси, жагали балкьаахъурси жуз дурасиб. – «Моя исповедь», Волгоград шагьарлизиб дуракаибси саби. ХIела хъулиб ишгъуна жуз хIебургар?
— Агара. Баркалла, — ви­кIул­ра ну.
— Баркалла белчIунхIели нешлизи бурес вируд… Ягъари, хIела жузи дархьахъес буриб кьалли ГIяйшат-абани.
— Илала жузала кьасиличиб дила жузасра мер лебсив?
— МайкIуд, илала шкаф лебилра даргала писательти-поэтунала жузани гарчкабарибси саби.
— Сунечи азир гIяхI дакI!
ДурхIнала разидешра пашмандешра нешливан чилилра аргъес хIейрар, хIятта дудешлира. Ил секIал, гьарил жуз сабяхъибхIели, ГI. Бибалаевала белкIаназибра чебаэс вирар: сунела ахIерси Аленас багъишладарибти назмурти-балгни ва цархIилтира лер.
«ЛехIкахъилра чумал дус,
Кадерхурли дурести.
Аркьули сари бурхIни,
ЦIакьдикIули дуцIар цIа.

Аба ребкI, гIязиз рурси,
Дила шахли ригубил!
Кьар деръуб дубур кьяйда,
Дардли дарманрарибил!»

Пагьмучевси поэт Жамбулат МяхIяммадовли, «Шила гIямру» газетала корреспондентли узухIели, Алена МяхIяммадовначила халаси макьала белкIунсири. «ГIямрулизир цундеш чисалра кьадармадиаб, — бурибсири илини. – БехIемцIли арухибси Шамилла дяхI учительница ва организатор Алена Мя­хIяммадовнани сунела ва дурхIнала хIулбазир чедиули сари…»
Чили Алена илгъуна багьудичерси ва духуси ретаахъурси? Школали? Университетли? Бузерили? Юх, илис гIямру дедибси, хIиличил барх сунела пагьму минабиахъубси неш ГIяйшат Бибалаева сарри.

Бархьдешличи хъарихъуси
ГI.Бибалаевала гIям­ру­ли­чила, бузериличила ва творчестволичила чула пикруми дурули, гъайбухъун даргала писательтала секцияла руководитель, профессор М.Бя­хIяммадов; пагьмучевси поэт ва гIялим Х. Юсупов; «Замана» газетала мухбир ва писатель П. Кьурбанова; поэтессаби А. ХIяпизова, Х. Маллаева, Х. ГIямарова; «Дагъиста хьунул адам» журналла редактор П.ВяхIидова. Илдала гьарилли ГI. Бибалаевала творчество лайикьли кьиматлабариб, лукIнила бетуц (стиль), сунечи хасти поэзиялизир къел урдалтули риъни марбариб.
Сунела гIяпабаркь, вахъ­хIила журналист М. Рабадановли «Мургьи-арцличиб умуси у гьалаб саби» бикIуси макьала­ли­зиб ишкьяйда белкIи сай: «Нуни балулри савлила замана илаб бахъал адамти бирни, се­нахIенну поликлиника савлиличибад хъябштани гарчли бицIили бирар. Биалра, арякьунра, пикрумазир тилишарчилан тухтур ГIяйшатличила аргъибти баркаллала гъай тик­рар­дикIулри: «Дебали гIяхI­си адам сари», «Даршал мурул адамлизи рухъеси хьунул адам сари», «Баркалла биабну сунес!»
Хамдеш-халадеш хIе­да­гьурси ГIяйшат Бибалаевани, дила гьанбикли, сунес сунени тамай бархьси кьимат бед­лугули сари. Нагагьладан таш­мишдикIули диадалли, узи-урши, пикридарая илала ишди гъай: «Ну лукIулра набчи имцIали асарбарибти, нуни ункъли далути секIултачила, дила уркIила хIяланачила. ЛукIухIели, бархьдешличи хъарихъулра, чебяхIси бархьдешличи. Илван дурхъаси селра лебси ахIен…»