ГIямру дерцахъес гьалакси

Дагъистаннизивадси Шамил ГIябдулмажидов дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирути бургъантала гIямру дерцахъес бамсри агарли узули сай. Ил дявила тухтур-хирург, медицинала къуллукъла капитан, акIубси ва халаваибси сай Лавашала районна МикIхIила шилизив. Дагъистанна медицинала университет белчIи гIергъи, илини хирург ветаэс кьасбариб.

Украинализиб бетурхуси дявила хасси балбуцличила багьахъурти цаибти бурхIназивадал Ш.ГIябдулмажидов дергълизиб бяхъибти уцахъули гъазализив сай. Илини гIяхIцад адамтала гIямру ва арадеш дерцахъиб, гьар бархIи сунела гIямрулис урехи алкIули биалра. Дявила тухтурла бузери пикри агарли хIебатур ва бегIлара ахъси даражаличиб кьиматлабариб. Ил кIел медальличи лайикьикиб «Адамти уцахъни багьандан» ва «Дявила гьалмагъдеш чIумадирни багьандан» бикIути. Россияла Президент Владимир Путинни илгъуна ХIукму къулбасбариб.