Дявила комис­сар­личил гьунибаиб

Гьалабван Дагъистан Республикала дявила комиссар Даитбег Мустапаевличил журналистунала Юртлизиб республикала СМИ-бала вакилти гьунибаиб.

Балбуцличиб ахъбуцибси масъалари гIебшнила призыв. Комиссарли баянбариб республикала журналистунази ишдуслизиб гIебшнила манзиллизиб гIярмиялизи жибирнила бетуц ноябрьла цаличиб бехIбирхьниличила ва Россияла мер-мусаличибадли гIярмиялизи 120 азир адам арбукес хIяжатли биъниличила. Арбякьунси дуслизиб жибарибтачиб илди 7,5 азирла кьадарлизиб камли саби. Дагъистаннизибадли жибирути саби 3,5 азир адам. Илди улкала лерилра мер-мусаличирти гIяскуртала частанази аркути саби. Луганскла, Доненцкла, Херсонна ва Запарожьела республикабази биалла аркути ахIен. Илаб контрактникуни саби лебти. Илала дурабадлира, гIярмиялизиб къуллукъбирути адамти Украинализир кадиркути дявила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дарахъес аркути ахIен. Бузули саби республикализиб «БуцIарси линия». Чила-биалра суал лебли биалли, ила зянкъдяхъес вирар.
Гьанна призывная комиссияла бузери бехIбихьили саби ва ноябрьла цаибил байхъайчибадли бехIбихьили призывникуни гIярмиялизиб къуллукъбарахъес бурхьути саби.
Комиссарли гьунибаъниличиб цагьатIи мягIничебси секIайчила гьанбушиб. Ил викIи законагар шайчив чилилра чилра гIярмиялизиб къуллукъбарахъес хIерхьу или. БекIлибиубсигъуна, заманаличиб ва чебетаахъили дураберкIес хIяжатси саби гIебшнила призыв. Республикала призывной пунктлизир гьарил секIал лер призывникуни гIеббуцес багьандан.
Повесткаби дедлугути сари улкала кабизахъурси законна кьяйдурти хIясибли. Повестка касибси адам гIярмиялизиб къуллукъбирес гIелумизни закон буъни саби. Гьарил россияланна хIурматла чебла саби ВатIа гIяскуртазиб къуллукъбарни.
Чисалра дигIяндеш ахIен ишди бурхIназир дагъистанлантани Украинализир кадиркути дявила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дирухIели сегъунти игитдеш, гъабзадеш ва кабизалачебдеш чедиахъулил. Улкала гIяскуртазиб къуллукъбирути багьадуртачилара илдала командиртала шайзирадли дахъал Баркаллала кагъурти дашули сари.
ГIярмиялизиб къуллукъбарахъес жибирути саби 18-личибад 27-личи бикайчити гIямрула жагьилти. ИмцIаливан жибирути саби чебяхIси даражала багьудила бегIти, сегъуна-биалра санигIят касибти ва цархIилти.
ГIярмиялизи арбукили гIергъи, хIябал баз дикибхIели, солдатунани котракт къулбасбарес бирар. Яра къуллукъбирес гIяхIбизалли, дус дикили гIергъира илгъуна барес вируси сай. Контракт дусличибадли бехIбихьили, чумал дусличи бикайчи бируси саби. ГIярмиялизиб къуллукъбирухIели яра къуллукъ таманбиубли гIергъи, Украинализи аркуси ахIен. Солдат сунела дусла къуллукъ таманбиубли гIергъи, хъули урхьуси сай. ИлхIели ил сай хIерируси мерличив дявила учетличи кайзес хIяжатси саби, гьаларти дусмазив кьяйда.
Гьунибаънила ахирличир журналистунани Даитбег МяхIяммадовичлизи дахъал суалти хьардаиб, ва илини илдас чедетаахъибти жавабтира чардатур.