ЦархIилти мяштIкабиресли, цадиубли хIердиабая!

АхIерти россияланти, мубаракдирулрая лябкьуси халкьла цадешла БархIиличил. ЧIумаси арадеш, разидеш ва гьарбизуни дулгулра хIушаб.

Ил байрам дебали мягIничебсили кавлули саби, сенахIенну, халкьла цадеш мурталра аргъбаибси масъала саби. Адамти-ургаб цабалгундеш агарли, улкара биэс хIебирар. Хаслира ишбархIила манзиллизиб, улкалис урехилати анцIбукьуни кадиркухIели, нушаб уржибдеш, уркIецIичебдеш ва цадеш деткахъахъес гьеч, асухIебирар.
Нуша лерилра цадехI сарра, халаси Россияла дурхIни сарра. Улкализиб дахъал миллатунар адамти хIербирули саби. Дагъистанцун касахIелли, ишабра чум миллатла адамти хIербирули. Гьарил миллатла чула культура, гIядатуни, рухIла давла, бекIахъудила кабизуни декIарти сари. Амма илди-ургабра цадеш леб или гьанбиркур. Мешути къиликъунира камдирули ахIен, масала гIядатуначила бурахIелли.
Лерилра замунтазиб Россияла халкь, хIял-тIабигIятличи, бузахъуси динничи хIерхIеили, цаличи ца дигичебти ва цаличи къиян бакIибхIели, музабухъес хIядуртили, бирутири. Илис бикьрили бетарули саби ишбархIи Украинализиб бетурхуси хасси балбуцра. Бахъал уршби, мурул адамти леб саби-гIяхIъулали ила арбякьунти.
Илкьяйдали цадиубли, цархIилти мяштIкабиресли, тарихлизибра мурталра бурули калесли, иш дунъя лебай хIердиабая, ахIерти россияланти!