ЖявхIейчирад лер

Тарихла бяхIяназир Каспи урхьу­ли­чила баянти гIярабунала та­рихчи Ибну Мискавейхла бел­кIа­­назир лер, жявхIейчирад 943 ибил дус­ли­зирадал Пер­сия­лизи ва Ширваннизи или­чирад гамурбачил вачарла ар­хIяби дурадуркIниличилара дархли. Нушани биалли ХVIII ибил даршдусличибад бехI­бихьили, Каспийскла флоти­лияличила тарих­ла бя­хIя­ни гьаладирхьехIе.

ХVIII ибил даршдусла бехI­бихьудличиб Петр I-ибилли Каспила урхьула дуб буцес кьасбарибсири, амма илала гьунчиб Персия лебри. Ил багьандан 1704-ибил дуслизиб Казаньнизиб адмиралтейство акIахъубли, 200 хIеркIличирад дашути ва 45 диштIати дявила портаназир дузахъести гамурби дирес бехIбихьибтири.
Петр I-ибилла хъарбаркь хIясибли, Пре­­ображенский полкла капитан Александр Бекович-Черкасскийли 1715-1716-ибти дусмазив востокла шайчибси Каспила урхьула дубла хIялумцIурсири.
1722 ибил дусла июльличив сай Петр I-ибилла бекIдешлиуб Астраханьнизибад десант Каспила урхьулизи дурабухъунсири. Персидский архIяла манзил урусла гIяскуртани Дербент буцибсири. Ноябрь базличиб биалли, Петр I-ибилла хъарбаркь хIясибли Астраханьнизиб дявила порт ва дявила флотилия акIахъубтири.
Пача Петр I-ибил вебкIили гIергъи, урусуналара туркуналара ургар ибкьти аги-кьяйда акIубтири. Персияличилти даршути бархбасуни калахъес хIяжатлири. 1732 ибил дусла Рештский вягIда хIясибли ва 1735 ибил дусла Гянджинский халкьани-ургабси вягIда хIясибли, лерил Каспи-алавти мерани Персиялис чардарибтири.
1781 ибил дуслизиб 2-ибил рангла капи­тан, граф Марко Войновичли Астраханьнизиб 20 пушкаличилти ва цар­х­Iилтира гамурбачил отряд акIахъубсири. Ил Каспила юго­-востокла шайчибси Астрабадс­кий залив­ли­зи, Миян-Кала би­кIуси байхъу островличи шур­­батурсири. Илаб урусунала колония акIа­хъуб­ли, иларад гамурбани духби дихутири, ва­чарла масаначилти гамурбас къараулбиру­си­ри.
1813 ибил дуслизиб Гюлистанничилси даршудешла вягIда бигьунхIейчибад Россияла Каспи урхьуличиб дявила флот бихIес ихтияр дакIубиубсири. 1812-1818-ибти дусмазиб Казаньнизир флоти­лиялис дявила къараулбирути гамурби тIашдатуртири. 1821 ибил дуслизив «Казань» бикIуси гамиличив Н.Муравьевли туркментала шайчибси урхьула дубла хIялумцIнила экспедиция дураберкIибсири.
1842 ибил дусличибад 1917 ибил дусличи бикайчи Каспийскла флотилияла гамурби мурталра Астрабадла станциялизир, Ашур-Ада островличир ва Энзели портлизир мерладирутири.
1860 ибти дусмачибад Каспи урхьула Атлас цалабирхъес бехIбихьиб ва цазаманализиб дявила ва вачарла гамурбас урехи хIебиахъес багьандан Апшеронна байхъу островличиб ва Бакула портличиб маякуни ункъдарибтири.
Астраханьна порт 1867 ибил дуслизиб агарбиубхIели, Кас­­пийскла флотилияла бекI­ли­диубти цIакьани Бакулизибси базализи шурдухъи, Ашур-Адаличир Астрабадла станциялизи кадерхуртири.
Каспийскла флотилиялис дявила гамурби тIашдалтнила хIянчи даимдиуб. XIX – даршдуслизиб илис 4 – 16 пушкаличилти, 3 – тупани иртути, гьарилличир 16 туп мерладарибти, 22 — ярагъладарибти пароход, 18 — бриг журала гами ва 30–цад цархIил журала гами.
XIX даршдусла ахирличиб Каспи урхьуличир набт адилтI­нила хIянчи дехIдихьиб. ХIера, ил­хIели сабри Каспи урхьуличи дунъяла улкнала пикри битIакIибси. Ит манзиллизиб Каспийскла флотилияла база Баку бетаур. 1880-1885-ибти дусмазир цаибти танкерти дакIубиубтири. ГIергъити дусмазир 133 парличил ва 212 ялканначил дашути шинкIати духби дихути гамурби лертири. Иличибли набт дунъяла улкначи биахъес имканти дакIудиубтири.
Дунъяла Цаибил дергъла манзил флотилиялизир Бакула дявила порт, урхьула станция, 2 пароход, 2 халати гами, 2 артиллерияла ярагъличилти гами, флотла рота, 30 офицер, 18 кондуктор, 500-цад унтер-офицер ва матрос лебтири. Флотилияла бекIлидиубти масъулти сарри Кас­пи урхьуличибси­ вачарла ва бялихъунала шай­чибси бузерилис урехи хIе­би­ахъни, Ираннизирти уру­сунала вачарла-про­мыш­ленностьла хIяжатуни дал­тахъни.
Граждан дергъла манзил, Астраханьна крайла дявила Советла хIукму хIя­сибли, ХIун­тIена ГIярмияла Аст­раханьна-Каспила дявила­ флотилия акIахъубсири. Ил цIакь­барибсири Балтила флотла ва Волгала дявила флотилияла гамурбани.
Флотилияла цIа­кьани хIябал бу­тIа­личи ду­тIиб­тири: Северла хIуркIбала (Ца­рицынола удир), Югла хIуркI­бала (Удибси Волгаличир) ва Урхьула (Каспи урхьуличир).
1920-ибил дуслизиб Волжс­ко-Кас­пи­йск­­ла флотилияла цIа­кьа­начил Кас­­­пийскла ЦIуба флотилия буцибсири, анг­ли­чанти-интервентуни ва цIубабала кьукьни Ираннизи бебшибтири. Флотилияла гамурби Бакулизи чардухъунтири. Илкьяйдали цIубабази дедили калунти англичантала торпедаличилти катерти ва гидроплантира керасибтири.
1931 ибил дуслизиб СССР–ла Кас­пийскла дявила флотилия акIубсири, илизи кадерхуртири союзла республикабала гамурби, илди-ургар Азербайжанна флотилиялизир калунти «Карс», «Ардаган».
ЧебяхIси ВатIа дергъ бехI­би­хьибхIели, каспийлантани урхьначир ахтардила къуллукъуни дузахъутири. 1941 ибил дуслизиб Закавказьела дявила округличил цалабикибтири ва Ираннизиб дявила балбуц дураберкIили, горно-стрелковый полкла десант кабатурли Ленкоранила шайчибси урхьула дуб цIакьбарибсири. Каспийскла флотилияли дявтала манзил Пехлеви, Ноушехр, Бендер-шах Иранна портуназиб къуллукъбирусири. 1942 ибил дуслизиб Каспийскла флотилияли Бакулизирад Астраханьнизи ва Красноводсклизи дихути бегI гьалабси яргализир набт ва Ираннизирад северлизи духби дихнилис урехи хIебиахъес къуллукъбирусири. Граждан ва ЧебяхIси ВатIа дургъбазир че­даахъибти дявила сархибдешуни багьандан ХIунтIена Байрахъла орденничил шабагъатлабарибсири.
Дявила гIергъити дусмазир флотилия регионнизир къуллукъуни дузахъес даим­биуб. Флотилияла полигонничир мур­талра сагати ярагъла хIялумцIлаби ду­ра­дур­кIутири, илди-ургаб лебри дунъяличиб цайли цаси экраноплан «Лунь».
СССР тIутIубиубли гIергъи, флотилия СНГ-ла пачалихъуни-ургаб бутIибсири. Каспийскла флотилия Бакулизи­бад МяхIячкъалализи ва Астраханьнизи чар­барибсири.
Чумал даршдус Россияла югла шайчирти дазурби мяхIкамдируси флотилияличи хъарти бекIлидиубти масъулти сари улкала па­чалихъла-мил­латла хIяжатуни дихIни. Гьан­на 15 дусра-сера Каспи урхьула сурса­ту­ни ва набтла мягIдунти дуртIниличила масъулти ирзули сари. Илди шуртIразиб фло­тилия бекIлибиубси цIакьли бетарули са­би.
БусягIятла замана флотилиялизи кадурхули сари ракетабачилти къараулбирути гамурби, диштIати ва халати артиллерияла катерти, десантла, ахтарди дурабуркIути, минаби дурцути дявила гамурби, урхьула пехота, урхьула дублар артиллерияла гIяс­кур­ти.
2010-ибил дуслизиб Каспийскла флотилия югла дявила округлизи каберхур, ва «Град Свияжск», «Углич» ракетабала гамурби тIашдатур. 2011 ибил дуслизир «Великий Устюг», «Волгодонск» бикIути ракетаба­ла гамурбани, ва 2012 ибил дусличибад «Да­гъистан» бикIуси къараулбируси гамилира къуллукъбирули саби. Илдала дурарад хIя­лумцIнила, бехIемцIуназибад уцахънила, ахтарди дурабуркIнила, гьар журала ярагъладарибти ва ракетабачилти дявила гамурбира дархли флотилиялизир лер.
2015 ибил дуслизиб Каспийскла флотилияли Сириялизибси дявила балбуцлизир бу­тIа­кьяндеш дирули, гамурбачирад ра­кетаби дархьили, чучи хъарси дявила хъар­баркь таманбарибсири. 2016 ибил дус­лизиб флотилия 85 процентла кьадар са­гати гамурбани гIеб­бу­циб­сири. Илкьяйдали 2017-2018-ибти дусмазибра флоти­лия­лизирти шуртIри ункъдарили, ахъси даражаличи дикахъибтири. 2018 ибил дуслизиб Россияла оборонала министр Сергей Шойгуни бурибсири бекIлибиубси база Астра­ханьнизибад Каспийсклизи гечбирнили­чила. ИтхIейчибад илаб къуллукъби­рутас хъул­ри тIашдалтнила ва бузерилис шуртIри ал­кIахънила хIянчи детерхур. Илкьяйдали га­мур­­бачиб ва урхьула дублаб къул­л­укъбирутала лу­гIи чуйнара-се­ра имцIабариб.
Гьарли-марси Каспийскла флотилияла цIакьра кьуватра чебаэс имканбакIиб гьалабван бетерхурси гамурбала парадличиб. Илар бутIакьяндеш дариб 40–йчир имцIали гамили ва 500–цад военныйтани. Цалабикибтани ахъли кьиматладариб ракетабачилти гамурби «Дагъистан», «Татарстан», «Астрахань», «МяхIячкъала», «МяхIяммад ХIяжиев» умцIерила-уцахънила катерти, къараулбирнила гамурби, БТР-ти, МИ-8 вертолетуни ва цархIилти техника. Илдачил дарх байрамличир бутIакьяндеш дарибтири Азербайжанна ва Иранна гамурбани ва 100 адамли.
Илдигъунти далдуцунани Рос­­сияла Ярагъ­­­­ладарибти ЦIа­кьа­­нала кьуват че­би­а­хъу­ли ва Кас­­пийла дазурбачирти регион­та­чил барх­басуни уржахъули са­ри.