«Гъайла уста вири…»

Гьалабван Ахъу­ша­­­ла ши­лизибси краеведческий му­­зей­лизиб респуб­лика­ли­зивра машгьурси поэт Мя­хIям­мад ГIябдуллаевличила — Писки МяхIличила бел­кIун­си «Даргала поэзияла лямцI» би­­кIуси сагаси жуз гьала­би­хьиб. Ил жуз белкIи сари Ахъушала урга даражала цаибил школализир урус мезла ва литературала дурсри кадирхьуси, филологияла гIил­мур­тала кандитат, багьудила уп­равлениела ме­тодист ХIу­сенова Наида Мух­таров­нани. Наида Мухтаровна рес­пуб­ликала кьадрила «Да­гъис­тан Республикала багьудила организациябала гIяхI­сигъуна учитель» ибси кон­курсличир гьалабси мер­личи лайикь­ри­киб, лебил Россияла урус мезла педа­гогунала олим­пиа­да­­личиб­ра илини гьалабси мер буциб.

Шадлихълизир бутIакьян­деш да­риб музейла директор Зубалжат Мирзаевани, сунела хIян­чизартачил, Ахъушала шилизивси ЖамигIятла ва­кил МяхIяммадзагьир Мя­хIям­­­мадовли, Ахъушала урга даражала цаибил школала учительти ДаудхIяжи Мя­хIям­мадовли, Жамиля Халикьовани, ил школала 9-ибил классла бучIантани, багьудила управлениела хIянчизартани, ЦБС-ла заведующая Жамиля ГIябдуллаевани, библиотекала хIянчизартачил, культурала ва туризмала управлениела, жагьилтала политикала ва спортла управлениела хIянчизартани, Семгамахьила урга даражала школала учительница Салимат ХIяжиевани ва цархIилти гIяхIлани.
Шадлихъ ибхьули, гъайрухъун З.Мирзаева. Илини Пис­ки МяхIличила, илала пагь­­муличила, назмуртачила, гIям­руличила буриб.
— Ил мукърачира викусири далуйти дучIахъес, назмурти дурахъес, иличил ихтилатбирес дигутири нушала халкьлис. Гьарил гIямрула анцIбукь­лис илини далдикибти гъай дурги, ил гъайла уста сайри, гьар суайс итмадан жаваб бури, дебали масхурти дигахъусири. Илини ВатIайс, бегIтас, сай акIубси шилис, юлдашунас, тIа­бигIятлис хасдарибти дахъал назмурти лукIи, – буриб музейла директорли.
ГIур гъайрухъун жузла автор Наида ХIусенова.
— Наб Писки МяхIла творчество дебали гIяхIбилзусири мурталра, ил багьандан нуни пикрибарибсири иличила жуз белкIес. Нуни ил жуз белкIес рехIрихьибла верхIел дус дикили сари, акьурухъунси замана лукIули, иличила баянти дурчули. Ил валути адамтази хьархъардиули, илала пагьмуличила, гIямруличила, юлдашуначила. Илгъуна хIянчи бирухIели наб халаси кумекбариб, «Бархьдешла гьуни» газетала бекI редакторла заместитель, гьалавван гIям­ру­лизивад арякьунси Мя­хIяммад Мя­хIям­мадовли.Наб ил жуз белкIахъес ва дураахъес кумекбарибтас баркалла рикIулра. ИшбархIи музейлизиб ишгъуна балбуц бетурхахънилисра халаси баркалла биаб музейла хIянчизартасра, иша бакIибти гIяхIласра, – рикIи ил.
Писки МяхIла шел жуз дурадухъунти сари. Илди жузазирадти назмурти делчIун школала бучIантани.
Шадлихъличиб гъайбухъун ва Писки МяхIла назмурти делчIун МяхIяммадзагьир Мя­хIяммадовли, ДаудхIяжи Мя­хIяммадовли, Салимат ХIяжиевани, Жамиля ГIяб­дул­лае­вани, Жамиля Халикьовани, Салимат Мусаадаевани. Хъаршала шилизивадси жагьил поэт МяхIяммад Сулайбановли Писки МяхIлис багъишлабарибси назму белчIун.
С.Мусаадаевани буриб:
— Писки МяхI гьар бархIи савли культурала КIялгIялизи вашусири, илавра узусири ил, жагати ихтилатунира дарили, масхуртира дурили, савгъатунира хили, нушара разидарили, арашусири.
Культурала ва туриз­мала управлениела хIянчизарти П.ХIя­жимяхIяммадовани, К.ГIяхI­мадовани, Ж.ГIялиевани, Ш.Мя­хIяммадовли Писки МяхI­ли делкIунти назмуртачил далуйти делчIун, делхъ дариб, илди музыкаличил гIеббуциб М.КьурбанмяхIяммадовли, ХI.Мусаадаевли, ХI.Ра­ба­за­новли.
Наида Мухтаровнани балбуцла ахирличиб лебилра ил гьунибаънила бутIакьянчиби сахаватси кьумурличи жибариб.