Бахъал гIяхIлала гIяхIял, ва нушала Сулайбан

ИтхIели ну «Замана» газетализив узули ахIенри. Гьар жумягI бархIи кьяйдали, ца бархIи Печатьла Юртла авъибил дерхIличиб мерлабиубси «Молодежь Дагестана» газетала редакциялизивад дуравхъи, гехIъибил дерхIличи ватихьилри. Илаб мерлабиубси саби «Замана» газетала редакция, ва цацахIели ну вахъхIи илав узуси дила шан ва юлдаш, даргала поэт ва писатель, журналист МяхIяммад Рабадановличи гьавикIусири. Ит бархIира иличи сабри дила архIя.

Сенрил лифтличи кахIейили, ганзухъличивад гехIъибил дерхIличи айцIулри. Рахли чедибад бикьулра далайла тIама. Урег-ибил дерхIличибти кIарахъантачи ваибхIели, тIашизурра. Урга-ургади къимбируси чугурлара, гьайбатли зайбикIуси мурул адамла далайлара тIамри набчи чедихулри. «ВяхI! Чи сая ишав, чедив илцадра жагали далайикIуси дарган!», — пикриикIулра ну.
МяхIяммадла кабинетла унза гьаргдирулра: бяхъили чугурра сайра кайибси МяхIяммадмухтар. Илала мякьлав ахъли далайикIуси цагьатIи чугурчи. КIел чугурла уста, кIел далайчи ва илдачи хIерикIули оркестрла ва хорла бекIра (дирижер). Дирижер МяхIяммад Рабаданов сайри. Цаибил чугур бирхъуси МяхIяммадличил варх, газетализив узуси МяхIяммадмухтар МуртузагIялиев сайри. «Чи сая гьатIи ит ахъли далайра икIули, чугурра бирхъуси? – пикриикIулра ну. — Наб ил гьалавра чеваибсиван вилзулигу. Илала далайла бакьибси саби нуни».
Ил Дахадаевла районна Гъуладтила шилизивадси Сулайбан Ражабов уилри, печатьла Агентстволизив халалгъуна къараулли узуси. Гьар жумягI бархIи «Молодежь Дагестана» газетализи сагаси макьала бихули вашуси наб, ил рах-рахли къаршииркусири. Ил багьандан сайри наб ил тянишсиван билзусира.
Илала далайла тIама биалли, нуни бакьибси бургар Дибгашиб (КIинайс бурибсири набзи Сулайбанни, ДР-ла Халкьла Собраниела депутатли ветерхес дила шан Амирбек ГIябдуллаевли кьасбарибхIели, ил гIевуцес Дибгаши вакIибсири или). ГIе, гIе! Илаб бакьибси саби нуни Сулайбанна далайла тIама.
ГIур нуни Сулайбанна далай бакьира «Замана» газетала конференц-заллизиб. ИтхIели илаб дибгашан ХIусен Рабазановла «Дила ши, дила шанти» бикIуси назмуртала жузличил бучIанти тянишбарни ( презентация) дурабуркIулри. Илар Сулайбанни жузлизи кадерхурти поэтла назмурти хIясибли гIяхIцад далуйти делчIунтири.
Илис гIергъи Сулайбанра нура имцIали къаршидиркули дирехIери. Дила белкIлизир нуни Сулайбанна гIямруличила далути баянти дурес кьасбирисра.
Сулайбан Ражабович Ражабов акIубси сай 1952 ибил дусла октябрьла 27-личив, Дахадаевла районна Гъуладтила шилизив. Сунела шилизиб школа таманаибси ил МяхIячкъалала шила хозяйствола техникумла ветеринарное отделениелизи учIес керхур. Илаб хIяйвантала тухтурла санигIят касиб. ГIур биалли, заочноли учIули, Дагъистанна шила хозяйствола институтра таманаиб.
Илала бузерила гьуни Дахадаевла районна «Дахадаевский» бикIуси совхозлизив хIяйвантала тухтурли узули бехIбихьибси саби. Сулайбан Ахъушала районна хозяйствобазивра хIяйвантала тухтурли узули калунси сай. ГIур Тарумовский районнизи хъалибаргличил варх гечиуб ва илавра хIяйвантала тухтурли узиб. Сунени бурни хIясибли, илини Дагъистанна шила хозяйствобазиб гъал дус хIяйвантала тухтурла хIянчи бузахъули калунси сай.
ЧевяхIсини дила макьалала игитлис гьайбатси тIамаличил далайикIахъес устадешра дедили сари. Сулайбанни сунела устадеш школализив учIули левай дузахъутири: ил Гъуладтила художественный самодеятельностьла жигарчевси бутIакьянчи вирусири. «Дахадаевский» совхозла тухтурли узухIелира, Сулайбан Дахадаевла районнизир дурадуркIути лерилра культурала далдуцуназир бутIакьяндеш дирули калунси сай.
Даргантани гIяхIил балуси саби, Дахадаевла районна Гъуладтила шилизиб далайла ва делхъла устни бахъал биъни. Сулайбан илдала бегIлара гьабкьяси кьукьялизивадси сай.
Пенсияличи ваибхIели, Сулайбан хъалибаргличил варх МяхIячкъалализи гечиуб, шагьарлизиб юрт бариб. ВецIал дус ил Издательстволизив халалгъуна къураулли узули сай.
ХIянчилизивад акьухIели, Сулайбан тухумтала ва юлдашунала мукърачи вашар ва, дяхъили жикьиличир макьамти, далайикIар.
Сулайбаннира илала хабчаб ПатIиматлира шел урши ва кIел рурси абикьур, илдази белчIуди касахъиб. Гьанна илди чула хъалибаргуначил хIербирули саби. Сулайбара ПатIиматлара баркьибталара леб вецIну хIябра дурхIя. АлхIят бархIи, хала дудешличи ва хала нешличи гIяхIладли башули, илди дебали разибиру. Хала дудешли кайсу чугур, иличир делхъла макьамти дирхъу ва биштIати булхъахъу.
Даргазиб бахъал юлдашуни лебти саби Сулайбанна. Наб цацахIели гьанбиркур, чинабад балути ишини илдицад адамти или. Ихтилатлизив нуни чи гьанушаслира, Сулайбанни ил валусили увулхъан. Далайчи бахъал адамтани валуси сай или, гьанбиркусири наб. Ил бархьсира саби. «Далайчини секьяйда сай валути лебилра багьес вирусив?», — алкIули бирар дила суал. ХIебиалли, нушала Сулайбан далайчицун ахIенну, лебтачилра санигIят цугкабиркуси бахъал гIяхIлала гIяхIял ва юлдашунала юлдаш сай. Нушала газеталара гъамси юлдаш сай Сулайбан.
Ишди бурхIназив Сулайбан Ражабов 70 дус вирули сай. Илис дила ва «Замана» газетала агьлула шайзирад духъянти гIямру ва чIумаси арадеш дулгулра. Илала халаси ва къугъаси хъалибарглизирра разидеш ва баракат каммадиаб! ДалайвикIули, разили ва хIулкIули калаби хIу, нушала Сулайбан!