Избербашла мэрли суалтас жавабти чардатур

Избербаш шагьарла мэр МяхIяммад ГIисакьов «прямой эфирличи» дуравхъун, сабира Дагъистанна ЦУР-ли балкьаахъурси. Бархьаначиси линияла лебилра заманализив мэр шагьарлантала гIярзабачи лехIяхъиб, чузирадра дахъалгъунти даим шин хIедиънила масъалаличил дархдасунти.

Мэрли гьанбикахъиб Избербаш шинничил «Рыбье» бикIуси шарализибад гIеббурцуси биъниличила. Гьар бархIи иларад 24-25 азир куб. метр шинна шагьарла хIяжатдешунас дедлугути сари.
Шинничил адамти гIеббурцнила масъала алкIни, М.ГIисакьовла гъай хIясибли, турбаби дуркьдиъниличил бархбасунси саби. Шиннис хасдарибти турбаби кадихьибти сари 1984 ибил дуслизир ва 40 дусла духIнар 80-90 процентла кьадарла дуркьдиубли, эскидиубли сари. Илди биэс гIягIнисиличиб имцIаси гъяжли (давление) дукьдулъахъули сари.
Шинна цахIнабси кьадарлизирад дайхъала шин харждирули сари чеимцIякь дархдикахъибти шагьарличи гъамтигъунти шимала, аэропортла, Каспийскла мякьларти, декIар-декIарти учреждениебала хозяйствобани, илхIелира – акьудеш агарли.
«Нушани закон агар шайчиб шинна проводличил бархбикибти белгибирнила ва илди шиннизибад мяхIрумбирнила шайчиб халаси хIянчи дурабуркIулра. Шагьарла бекI сайливан дила бекIлибиубси мурад Избербаш шагьарла жамигIят ва шагьарла гIяхIли шинничил гIеббуцни саби, илдала гьар бархIила гIямру ва бамсриихъни авадантили детаахъни саби. Дагъистанна БекI Сергей Меликовла хъарбаркь хIясибли, аэропортла мякьлаб цара байхъалара километр шинна линияла барсбарахъира. Ишдус шагьарлизи дашути шин гIяхIцадла кьадар имцIадиубли сари. Нушаб ахъес халаси гьуни лебал, сабира, лерилра цIакьани дучили, сеналра ахъес хIяжатси», — баянбариб МяхIяммад ГIисакьовли.
ШалгIеббухъунси дуслизиб Избербашлис республикала правительствола гIурлис батурси фондлизирад 25 миллион къуруш арцла декIардарибтири, умути шин дихIути гIягIниахълуми тамай далдарахъес багьандан ва каналла шинна кьадар белгибируси гIягIниахъала сагабарахъес. Мэрли бурни хIясибли, лерилра хIянчи тамандарахъибти сари. 2020-ибил дуслизиб шинна 4 объектличиб план кабихьибсири: шинна проводла дураласи кабизла 22,5 км кьадар сагабарни; шинна проводла умудирути ваяхIла 32 азир куб.м. сагадарни; шагьарла духIнарти шинна проводунала 68,0 км. сагадарни; шинна проводла Каспийск-Избербаш ибси бутIа барсбарни, насосла ваяхIра сагадарили.
Избербашла администрациялизибра буриливан, дахъалгъунти хIянчи гьаладихьибти сари 2023-2024-ибти дусмас, шинна проводла «Каспийск-Избербаш» участок ахIенти — иларти хIянчи дехIдихьили сари, аэропортла мер-мусаличибси 1,5 км кьадарла шинна провод барсбарили саби. Ил проект хIясибти цархIилти хIянчи гъамси заманаличир тамандирар.
«Эгер илди проектуни дурадеркIес нушала бетаалли, нушани тамай цархIил сурат чебиэхIе. Гьанна илди проектуни экспертунала ихтиярла документличи хIерли сари. Экспертизала баянти касили гIергъи, аукционничи (туркличи) дурадулхъехIе ва хIянчи дехIдирхьехIе», — буруси ахирличи бикахъиб М.ГIисакьовли.