Гьарилличи кахси асар бариб

Дубурлантани мур­талра тикрарбируси балга саби: «Хъу­ливад дуравхъунси, ил чина аркьули виалра, разили чарухъаб», — ибси. ХIябилра духути буили саби архIяличи дуравхъунси илгъуна бал­галичил гьуниввалтути ну­шала хала бегIти. Иш­бар­хIира илди гъай чили тик­рар­дираллира вайси ахIен. ЧIянкIли ЧевяхIсини илди кьа­булдаралли…

Бархьси саби, вайсиличи хьуликIули чилра хъуливад дурара хIелхъан. Хаслира мекъ-сяхIбатличи аркьухIели. Сецад шалати ва разити пикрумани уркIби дицIили дирара вегIла гъамтачил шадлихъ барх бутIес аркьухIели адамла? Сепайда, адам гIяхIсиличи хьуликIар бикIар халкьлизиб, кьисмат иличиб чебдукарбирхIур. Кьис­матли илкьяйда ламартбирниличи чилра вяхIягили хIейгахъира, сепайда, нушазибадли селра дигахъули ахIен кьадин. ЧевяхIсини делкIунти кьадурти чардарес нуша цIакьагартира.
ХIера, сагали бурцуси хъали шадлихъуначил гIеббуцес багьандан архIяличи разили дурабухъунти уркухъантасра кьисмат барсбяхъили уббухъун. Ногъайла районнизиб августла 20-личиб 2 сягIятра 30 минутра дикибхIели мекъличи букьес или дурабухъунти илдас ил архIя бегIлара гIергъисили уббухъун. «Форд Транзит» микроавтобус ва дехла фура хъячIдикиб. Агь, сунела вегIебш, халаси децI хIебиалли! Кахси анцIбукь хIебиалли! Шадлихъ ясличи шурбулхъан или чис гьанбиркусири? 8 адамла гIямру къябаибси ил лебгIеб халаси мусибатла анцIбукьлизиб 5 адамра дяхъи-хъаслизи бикили саби ва вертолетличиб МяхIячкъалализи баахъили саби. Илгъуна кахси анцIбукьличила гъайикIухIели лезми миъбиргIусиван гьанарули саби. Илди декIти анцI­бу­кьунала асуртачила гьанбушесра бархли кахли саби. ЛихIбани дикьули хьалли илдигъунти баянти, уркIили мардарес дигули ахIен. Сепайда!!!
Дахадаевла районна жа­ми­гIятцунра ахIи, лебилра да­гъистанлантира кахбиахъуб­гу ил мусибатла анцIбукьли. Да­гъис­танна премьер-министр варх­ли итмаданал музау­хъун микроавтобусличиб бе­хIемцIлизи бикибтачила ар­гъиб­хIели.
Илкьяйдали, Дагъистан Республикала Правительствола Председатель ГIябдулмуслим ГIябдулмуслимов августла 21-личив республикала орто­пе­до-травмотологический центрлизи вякьун ва кахси балагь бакIибтачи гьаввакIиб.
Центрлизиб бехIемцIлизи бикибти мурул адам ва хьунул адам леб.
«Гьанна илди сагъбирниличи умут леб. Илдас хIя­жатси секIал бирули, гIяхIси кумек гIеббиахъули саби», — ба­лахъули саби республика­ла Правительствола пресс-служ­бали.
БехIемцIлизи викибси ца дурхIя республикала дурхIнала РКБ-лизи каркьили сай. ГIурра кIел адам республикала клиническая больницализиб саби.
Илгъуна кахси анцIбукьли Дахадаевла районна шимала адамти ва администрацияла хIянчизарти бурес агарли халаси децIлизи бикахъиб. Илгъуна бехIемцIличил бархбасахъи, районна бекIла заманалис къуллукъуни дузахъуси Артур ХIямзатовли августла 22 пашмандешла бархIи сабливан багьахъур.
Ил бархIи муниципали­тет­лизир гьар мурталра дура­буркI­ни гIядатли бетаурси де­­путатунала собраниела сес­­сия ва аппаратла совеща­ние дурахIедеркIесли бариб. Илди августла 24-личир ду­радеркIесли бариб. Ил бар­хIи муниципалитетлизир цар­хIил­ти разидешла баркьудлумира дурахIедеркIесли барибси са­би.
«Кочубей-Нефтекумск-Мин­воды» гьунчиб кабикибси бехIемцIла асуртазиб Уркухъла шилизибадти 8 адам алхун ва 5 адам дяхъи-хъаслизи бикили саби.
Ил балагьла анцIбукьлизиб алхунтала тухумтас ва гъамтас, лерилра нушаб, Дахадаев­ла районна адамтас кахси децI саби. Районна лебилра жамигIятла шайзибадли бе­хIемцIлизи бикибтала гъамтази халаси пашмандеш балахъулра ва августла 22 пашмандешла бархIилизи халбирулра.
Ногъайла районнизиб кабикибси анцIбукьли лерилра нуша уркIдухъахъунра ва дебали декIси, кьутIкьуси бетахърили нушала уркIбазиб мурхьси дяхъи бариб», — буриб Артур ХIямзатовли.
БехIемцIлизи бикибтала тухумти-гъамтас районна администрацияла шайзибадли кумек гIеббаахъили бирар илира багьахъур илини.
БехIемцIлизиб алхунтала умира гьандуршехIе:
ХIяжимурадов МяхIям­мад­расул ГIялишихович – 1968 ибил дуслизив акIубси.
ХIяжимурадова Анжелика Анатольевна – 1971 ибил дуслизир акIубси.
ХIяжимурадова Мадина МяхIяммадрасуловна – 2003-ибил дуслизир акIубси.
ХIяжикьурбанова Зумрият ХIяжикьурбановна – 1976 ибил дуслизир акIубси.
ХIяжимурадова Султанат МяхIяммадхIяжиевна – 2011 ибил дуслизир акIубси.
ХIяжимурадова Рабият ХIяжикьурбановна – 1974 ибил дуслизир акIубси.
ГIяхIмадова Майсат ГIяхIмадхановна – 1956 ибил дуслизир акIубси.
Уркухъантала шиличи бакIибси кахси балагьли «Замана» газетала редакцияла хIянчизартира дебали халаси децIлизи бикахъиб. Илгъуна хабарагарси балагьлизиб алхунтала хъалибаргунази, гъамти-тухумтази ва лебилра шантази уркIи-уркIилабадси пашмандеш балахъули саби редакцияла лебилра агьлули. Гьаннала гIергъи илгъуна кахси хабарла чисалра бакьес кьадармабиаб. БехIемцIлизи бикибтала гIелабтас сабур бедаб ЧевяхIсини, хапли шаласи дунъя батес чебуркъубтала хIябри нурли дицIаб.