Машгьурси мирхъичи

Хайдакьла район­низивадси ле­бил дунъяличи машгьуриубси «ХIя­сановхъала гечбикIуси па­­сека» ибси вегIдешла хозяйствола бекI Мирза ХIясанов рес­пуб­ли­кала гIяхI­тигъунти ванза бузахъантала лу­­­гIи­ли­зивадси сай. Илгъуна уличи лай­и­кьи­киб­си хайдакьлан ДР-ла Пра­ви­тель­ст­вола Пред­седатель ГIяб­дул­мус­лим ГIяб­дул­муслимовли ХIурматла Гра­мо­та­личил ша­ба­гъатлавариб.

Шадлихъла аги-хIяйзиб шабагъатлабирнила баркьуди дураберкIиб гьалабван ДР-ла Правительствола Юртлизиб. Ила жи­барибтири республикала гIяхIтигъунти ван­за бузахъанти. Илди-ургав леври маш­гьурси хайдакьлан, мирхъичи, дубурла мер­-мусаличиб экологиялашал умуси варъа бурчуси мирхъи адилкьан Мирза ХIя­са­нов­ра.
Шабагъатлаварили гIергъи, мирхъичини Хайдакьла районна администрацияла пресс-службалис баянти гьаладихьиб. Илини буриб секьяйда сай дунъяличив машгьуриубал ва челябкьлализир сегъунти масъулти арзес хIядурикIулил.
«Мирхъи адилкьес ну 18 дус гьалав, дила демдрила (онкологияла) изала лебниличила багьурли гIергъи, вехIихьибсира. Ил изала сагъбарес хIейруси виъни ар­гъибхIели, нуни халкьла дармунти пайдаладарес кьасбарира. Бархьаначи буралли, умуси варъа пайдалабарили. Дила гIямрула рархкьячил дарх нушала шилизир — Шилагьир — мирхъи адилкьес дехI­дихьира. Гьала-гьала илди камти сарри лерти. ГIур дусми ардашуцад илди имцIадикIахъутири. Амма умуси варъа сархес багьандан ца мерличир мирхъи далтес асубируси ахIенри. Иларти вавни камли дирар, хаслира дегъси манзиллизир. Ил багьандан нушани мирхъи цархIил мерличи гечдирути сари. Дубурла районтазирти мер-муса дарсдирутири нушани мурталра. Илкьяйдали дахъал вавни лерти мераначи дашули, химияла секIулти дарххIейули, умуси варъа бирес имканти дургутири. Илала дурабадлира, нушани мирхъиличил дархдасунти изайчи къаршити цархIилти продуктунира пайдаладирутири. Илкьяйдали ну изайзивад сагъиубра», — разидешличил балахъули сай илини.
Мирза ХIясановла гъай хIясибли, дусла бухIнаб илини кIел тонналичи гъамли умуси варъала бурчули сай. ХIеб ва дуцIрум гIяхI­ти дакIалли, варъа гьатIира халаси би­рар.
«Нушачи бахъли варъа хъарбирули бирар. Нушани Россияла декIар-декIарти шагьуртазицунра ахIи, дурала улкназира варъа бурхьули дирехIе. Мурталра баркаллала дугьбира иргъули дирехIе. Илгъуна секIай гьатIира уркIичердирахъулра ва гIуррара имцIали варъа сархес гъазализирра», — бурулри мирхъичини.
Сунела шабагъатуначила бурули, илини халаси разидешличил декIар-декIарти районтазир, республикабазир, Россияла балбуцуначир далкьаахъурти дахъал суратуни ва видеоби чедаахъиб. Илди балбуцуначи ил Россиялизивра дунъяличивра вархли гIяхIсигъуна мирхъичи сайливан жиирусири ва ахъти къуллукъуначибти хIякимтани илис шабагъатуни дедлугутири.
«Нуни бутIакьяндеш дирули вирус Россияла ва халкьани-ургабси кьадрила декIар-декIарти фестивальтачир ва конкурсуначир. Дила ну-вегIси хозяйстволизиб сархибси умуси варъара илаб ахъли кьи­матлабирули бирар. Ва илкьяйдали ди­ла хIурматра имцIабикIули саби. Нуни сархуси продуктла халкьани-ургабси ахъси даражала сертификат лебси саби ва 100 про­центла умуси варъа биъни ка­бизахъурси саби. Лер дахъал ХIурматла Грамотабира дипломтира.
Нура дила хьунулра дурала улкнази дашутира, нушани сархибси варъа халкьани-ургарти конкурсуначи бурхьули дирехIе ва ил гIяхIтигъунтала лугIилизи каберхурли саби. Нуни пахрубирули вирус нушала варъа уму­си биъ­ниличи, гьарли-марси, химияла секIулти дарх­хIе­ибси биъниличи. Иличил дахъал излуми сагъдирес имканбикIули саби. Илала селисалра зарал лебси ахIен ва диргалабулхъуси ахIен», — викIи М.ХIясанов.
Сунела гIергъисигъуна шабагъат хайдакьлан мирхъичини дахъал дусмазиб агропромышленный бетуцла комплекслизиб сабухъчебси бузерилизир чедибдешуни диахъни багьандан касибси саби.
М.ХIясановлис гьанналаур диахъубти сархибдешуначив тIашизес дигули ахIен, илини челябкьлали­зир арзес багьандан сагати масъулти тIашдалтули сай.
«Гьаннала гIергъи къантIси манзилла бухIнаб Хай­дакьла районна Родниковый поселоклизиб лечеб­ный центр абхьес кьаслизирра. Илаб мирхъила продукту­нала кумекличил адамти сагъбирахъехIе. Илгъуна бар­кьуди районна администрациялира гIеббуциб ва ванза декIарбариб. Илар гьанна центр тIашбалтнила хIянчи детурхули сари. Илкьяйдали нушани хайдакьлантасцунра ахIи, цархIилти халкьлисра кумек гIеб­ба­ахъес дирехIе, сабира муртрил нуван кьакьадешлизи бикибти», — гьанбиркахъули сай мирхъичини.
Сунела ихтилат ахирличи биркухIели Мирза ХIя­сановли буриб сунела авалра уршилизивадли бегI­ла­ра виштIалгъуна мирхъичи ветаур или. Ил гьанна гIяхI­си специалист ветаурли сай, ва иличи дудешли пахрубирули сай.
Хайдакьла районна бекI ГI.Темирбулатовли илгъуна шабагъат сархниличил М.ХIясанов мубараквариб. Или­ни багьахъур ХIясановхъала гIяхIдешличибли Хай­дакьла варъа дунъяличиб машгьурбиубли саби или.
Хайдакьла районна администрацияла
пресс-служба