Избербашлизибси урхьула дубличила гьанбушиб

Августла 8-личиб регионна экономика ибкьли гьалабяхI башахънила шайчибси Къалабаси штабла заседаниеличиб Дагъистанна БекI Сергей Меликовли Избербаш шагьарлизибси урхьула дуб палакатси даражаличи бикниличи пикри бяхIчиаиб.

ДР-ла БекIли сунела Телеграм каналлизиб балахъули саби: «Бархкьябачил Избербаш шагьарла пляжуназибад цала даражаличила ихтилатбарира. Набчи дархьибти суратунани ну дебали гъузгъалдивиахъубра: лайикьси даражаличи хIедушибти мер-муса, жярга-зекъ ва кадикес хIядурти раздевалкаби (палтар чердалтути мерани) – илкIун илаб хIербирантас ва шагьарла гIяхIлас дигахъуси мер саби.
Илдигъунти масъулти муниципалитетла хIяким­та­ни жавабкардеш дихес гIягIнити масъулти сари ва илдала хIянчи далнилизирад дигахъуси саби мер-му­сала жагадеш, илаб хIербирантала гIямрула даража.
ГIяхIси мисаллис гьандушести мерани лер нушала: «Главрыба», «Персиковый остров», яра Дербент шагьарла Мамедбековла уличилси кьакьа, сунечирра диштIати предприятиебани пайда сархути, цазаманализир жамигIятла мер-мусара жагадирули. Муниципалитетунала хIякимтани, жамигIятлис къулайти шуртIри алкIахъни кьяйда, вачар-чакарлисра илди акIахъес гIягIнибиркур».
С.Меликовли муниципальный цалабяхъунала бурги туристунас хасдарибти мер-муса ахтардидарахъес ва илди низамличи душахъес хъарбариб, сенкIун ахтардлуми даимдарили дирар. Респуб­ликала Правительстволичи хъарбарили саби гьар му­ниципалитетли туристунала манзилличи хIядур­бир­нила программа акIахъес, сабира бюджетличилра че­бицIахъибси.
«Избербашлизибси пляжличи чардирули, бурес гIягI­нибиркур, гьар-мурталра дахъалра-сера харжани хIя­жатдиркули ахIен. ЦацахIели гIягIниси мерличи жярга-зекълис цагьатIи тIакьа кабихьахъни баибси саби. Илис биалли хозяйство бузахъес бални ва аги-кьяйда дарсдирес дигахъни даибти сари.
Шагьарла мэрли урхьула дубларти мер-муса далдарахъес чесиб. Ил масъала гIурра ахтардибирис», —викIи регионна БекI.