ПайдалабикIес бирар

ДР-ла энер­ге­ти­­кала ва та­ри­фунала (бед­лугуси хIекьла кьа­дар) шай­чивси министр Ризван Му­ра­дов бузерила архIяличил Да­­­ха­даев­ла районнизи вя­кьун. Ве­­домст­вола бекI ши­ми газличил гIер­­дурц­ни­ла объектуни тIаш­далт­нила бетуц­личил тянишиуб.

Министрла гъай хIясибли, иш­дуслизир Хъярбукла, Урца­кила, СутбукIла, Бакьнила ши­мази, 45 миллион къурушли­чир­ра им­цIали арц харждари­ли, газла провод кабихьес пик­рибарили саби.
«Шими газличил гIер­дурц­­ниличирли адамтас гIяхI­ти шуртIри алкIан ва, цар­­хIил­та­чил цугбуцибхIели, уму­сили, гьамадсили бетаурси цIа­би­кьай­чил – тIабигIятла газличил пай­далабикIес бирар», — буриб Р.Мурадовли.
Илини имцIабариб иш­бар­хIилис регионнизир 11 район газличил гIерхIедуцили калниличила. Илди сари дубур­тала мер-мусаличирти ши­ми.
Объектуни тIашдатес хIя­жатти мер-муса ахтардидарили гIергъи, Ризван Мурадовли подрядная организацияла руководитель заманаличир, бигьунси вягIда хIясибли, контрактлизир чедаахъибти хIянчи бекIдарахъес ва кабизахъурси заманала бетуцлизирти тяхIяр-кьяйда хIедуахъес живариб.
«Контрактный счетлизир лерилра дирути баркьудлуми адамтала яшавла даража ункъбарахъниличи дяхI­чи­аибти сари. Дагъистанна БекI­ли нушала гьала илгъуна масъала тIашбатурли саби», —имцIабариб Р.Мурадовли.
Бузерила архIяла дазурбазир министрли илкьяйдали, районна администрациялизиб ЖКХ-ла объектуни, юртани ванадирахънила манзилличи хIядурдирнила ва хутIла гIягIниахълуми пай­даладирнила­ шайчирти чеблуми организациябани черихънила масъулти ахъдуцили, совещание ду­ра­беркIиб.
ДекIарли хIербариб шими газличил гIердурцнила, ил шайчирти хIянчи къалабадарес хIяжатли биънила шайчибси масъалара.
Балбуцличиб дус ахирличи бикайчи районна шимазирти 30 юрт газличил гIердуцес хIя­жат­ли биъниличилара багьахъур.
Гьунибаънила баянти хIя­сиб­­ли, балбуцла бутIакьян­чи­бас че­лукьути масъулти арза­хъес ба­­галадиэсти наси­хIя­ту­ни дуриб.