Школаби къулайдирули

Районна бекI МяхIяммад ГIямаровли ва илала заместитель ГIяхIмад ГIялихIяжиевли гьалабван МулебкIи бузерила архIя дураберкIиб. БегI гьалаб илди ХIурхъила шилизи бякьун. Илар культурала Юрт къулайбирнила, баз гьаларли дехIдихьибти хIянчи жигарчерли детурхули сари. Илар лерилра хъулри сагадарили, хъалч барсбарили саби. ХIянчизартани ишхIелла гIягIниахълуми пайдаладарили, хIянчи дурадуркIули сари, амма тарихлашал халаси мягIни лебти детуцунира мяхIкамдирули сари. Илди хIянчилизир жигарла бутIакьяндеш дирули сай культурала Юртла руководитель Нариман Идзиевли.

Районна бекIли ва илала заместительли илкьяйдали ХIурхъила школа белчIудила сагаси дусличи секьяйда хIядурбиублил ахтардибариб. Илар футболла, волейболла площадкаби ва дуцIбикIнилис хасбарибси мер далкьаахънила хIянчира ахирличи диркули сари.
ГIур илдани гьунибуциб Миглакьасимахьилизи. Илар гьанна хIябал дус, ишбархIила детуцуначи бал­би­кибси, сагаси школа лушнила хIянчи детурхули са­ри. Школа хасбарибси саби 150 дурхIя бучIахъес. БекI­лидиубтигъунти хIянчи ахирличи дикили сари. Районна бекIли школала мер-муса чедетаахъили хIердариб ва илар нукьсандешунира хIясибдариб. Илди агардарахъес строительтала бригадаличи хъар­бариб. Школализи 1-2 базла бухIнаб бучIанти аби­цIур.
КIинайс, план хIясибли, УбяхI МулебкIила шилизи сабри архIя дураберкIес хIяжатси. Ванашимахьилизибадли ил шилизи баайчи гьуни бягIубирнила ва къулайбирнила хIянчи детурхулри. Урехилати мераначир отбойникуни лерри. Гьалаб илабад ца машина сабри башес имкан лебси. Гьанна кIел, хIябалра дархли машинаби дашес дирули сари. УбяхI МулебкIила жамигIятли гьундурачир шин ардашахъести татаултира дарили сари. Илгъуна гIяхIбаркьличибли гьунира заяхIебирар.