«Кубачила кIялгIя»

КIел дусли гьачам дурабуркIуси «Кубачила кIялгIя» бикIуси халкь-ургабси печатьла графикала III-ибил конкурс-выставка бетурхниличила балахъули саби. Ил «Пагьмучебти адамти» бикIуси проектла дазурбазиб гIямрулизиб дурабуркIуси саби, «Россияла культурала фонд» ООГО-ли гьалабихьибси грант пайдалабарили.
Конкурсличир бутIакьяндеш дарес дигутала гIярзаби кьабулдирес даимбиубли саби. Иличила багьахъурти цаибти бурхIназиб организатортани Россияла 20 шагьарлизирад ва дурала улкназирад (Минск, Севастополь, Дрезден) 80 гIярза кьабулдариб.

ГьанбиркахъехIе, гIярзаби ишдусла июньна 5-личи бикайчи кьабулдирути сари, конкурс биалли – июльличиб бетурхуси саби. Ил 3 майдайчиб дурабуркIу: Кубачила шилизибси урга даршдусмала кIялгIялизиб, МяхIяч­къа­лализибси Поэзияла Юртлизиб, Дербентлизибси дунъяла культурабала ва динанала тарихла музейлизиб.
Конкурс-выставка «Зирихгеран­» бикIуси культурала сиптабала Центр­ли ва «ДаГраф» бикIуси пагь­мучебти адамтала цалабяхъли дура­бур­кIули саби. ДР-ла халкьла художник Ю.Хан­мя­хIяммадовли проектлис бекIдеш дирули сай, Россияла художникунала Союзла член А.Сергеевли проект бетурхниличи хIеруди бузахъу.
Kubachi-tower.ru проектла сайтличир конкурсличила тIинтIти баянти дагьес дирудая.