…БутIакьяндеш дарес — Ираннизи

Ишди бурхIназиб Россияла Дявила-урхьула флотла Каспийская флотилияла гамурбала отряд, артиллерияла диштIати «Махачкала» (бекIлибиубси) ва «Астрахань» (гIурхIейс хIядурбарибси) гамурбачил, Иранна дявила-урхьула цIакьани мерладарибси Энзели шагьарлизи бетаиб. ДиштIати гамурбала отряд ила бакIнила мурад — гIярмиябала цахIнарти халкьани-ургарти хIязанала «Кубок моря» бикIуси конкурслизир бутIакьяндеш дарни.

Россияла Каспийская флотилияла вакилтас Иранна Каспи урхьуличибси ВМС-ла цIакьанас бекIдеш дируси контр-адмирал ГI.Тахери гьуниваиб. Илини буриливан, гьар дуслизиб дурабуркIуси санигIятлашалти устадеш ахъдурцуси ва чедиахъуси «Кубок моря» конкурсли, сабира Россияла урехи хIебирахънила шайчибси Министерстволи акIахъубси, Каспи урхьула мякьларти пачалихъунала морякуни цалабирхъули саби ва ил балбуц сунела ванзаличиб дураберкIни гьарил улкали халаси хIурматла баркьудилизи халбирули саби.
Каспийская флотилиялис бекIдеш диранна заместитель контр-адмирал С.Еки­мов­ли Ираннизивси сунела вархкьяс ванали гьуниваънилис баркалла багьахъур ва халкьани-ургарти гIярмиябала цахIнарти хIязанала конкурсуни Олимпияла хIязанала сагабарибси «Быстрее, выше, сильнее, вместе» ибси жиличи цугдиркули сари, или чебатур, сунезибра гIергъисигъуна девличи хаслира пикри бяхIчииуси. СенкIун урхьуличиб бегIлара хIяжатси гамила командабала цабалгунси бузери саби.
Илдала ихтилатла бекIлидиубти темабазибад ца сабри гIярмицунала арадешла ва илдани эпидемиялизибад мяхIкамдеш бирахънила тяхIяр-кьяйда дузахънила тема. Контр-адмирал Екимовли Россияла гамурбачибти лебилра абзаначи сагъ-саламатли хIядурли биъниличила, лебтасалра коронавирусла чейхъуси изайзибад вакцина барниличила багьахъур.
«Нушала команда ишбархIи ахтардибарибси са­би. ЗягIипти агара», — викIи Россияла вакилтала гьав­кья­на.
Ахирличиб контр-адмирал ГI.Тахерини Россиялизивадси вархкьяс хъум­хIертеси савгъат бедиб, сабира, контр-адмирал С.Екимовлира бурни хIясибли, Каспийская флотилияла музей чебицIахъеси.
Августла 23-личиб Бендер-Энзелилизиб хал­кьани-ургабси конкурс байрамла аги-кьяйдализиб абхьиб. Конкурсла программа августла 23-личибад сентябрьла 3-личи бикайчи бухъянбилтIан.
ГьанбиркахъехIе, ишбархIила Каспийская флотилия – ил РФ-ла ВМФ-ла бегIлара дявилашал цIакьти цалабя­хъуназибад ца саби, сабира, Россияла югла шайчирти мер-муса далтахънила дурабад, урхьула шайчирти дазурбас урехи агнила лишанра саби, Каспи урхьуличибси пачалихъла дураласи политикала бегIлара хIяжатси гIягI­ниахъала саби. Флотилияла дявиласи цалабяхъ ле­билрара-сера 21 ибил даршдуслизир тIашдатурти га­мурбазибад цалабикибси саби: ракетала, тупала, артил­ле­рияла ва дахъал цархIилти журала дявила гамурби лер.