Тухтурла жи

Хайдакьла районна ЦРБ-ла акушер-гинеколог Ирина Алипова, бахъал цархIилти тухтуртиван, «ХIунтIена зонализир» гIяхIцадхIи рузули сари. Сунени бурусилис жавабкардеш дихес бажардириркуси ил, коронавируслизибад мяхIкамдеш барахъес хайдакьлантачи дугьарилзули сари.

Ирина Алиповани барх бузутачил мартличиб коронавирусличи къаршиси вакцина сунесра барахъили сари.
«Вакцина барили гIергъи, дила кьаркьайзиб циила гьунарагардеш лебсиван билзулри ва кьаркьа ванадешла даража 37-38 температураличи абиркулри, — рикIули сари ил хайдакьлантачи сунела дугьабизлизир, — амма цадехI дуги-хIерила духIнар лерилра цугкадикиб». Илини чеимцIабарили буриб ца ишгъуна секIалра: «Нушала больницала хIянчизартала ургаб, чули заманаличир вакцинаби дарахъниличибли, коронавирусла изайчил зягIипти агара».
«ХIурматла хайдакьланти! Ишди бурхIназиб, халати ахIенну, биш­тIатала ургабра зягIипдешлизи биркути лебну, мяхIкамбарая хIушала челябкьла ва дарахъая вакцинаби», — тамандариб илини дурути.