«Масхарала пишалис» — ­такьсирла чебкадси дело

Терроризм – халкь урухбарес къачагъунани дурадуркIути кахти баркьудлуми сари. Къачагъунани хIиллаби дурадуркIнила мурад саби жамигIятлизиб дебали халаси урехи тIинтIбарни, гуж-зулму дарни, пачалихъла кабизунала, организациябала ва предприятиебала бузери тIашаъни.

ХIилла дурабуркIниличила къалпла багьахъни – такьсир барнилизи хIисаббируси саби, сенахIенну илгъуна багьахънили халкь гъузгъалдибирахъухIели. Иличил бархбасахъи, гIядлу-зегъа далтахъути органтани мяхIкамдешла далдуцуни дурадуркIули бирар — транспортла башри тIашиу, халкь юртаназибад къалабали дурайу. ЖамигIят бачабархахъес багьанданра, имцIатигъунти анцIбукьуназиб къянала хабурти тIинтIдирули дирар. Илдигъунти баркьудлуми танбихIличи лайикьти сари ва, РФ-ла Конституцияла ХIукмула 207-ибил статья хIясибли, жабавкардеш дихути сари.
ЖамигIятлис урехи алкIахъути такьсиртазибадли «адамлис заралласи хIилла дурабуркIниличила къалпла багьахъни» бикIуси баркьуди бегIлара къиянтазибад цали бетарули саби. Ил заралагарси масхара саби или пикрибикIути ва «сен ил баркьуди вайсилизи халбируси?» бикIути камбирули ахIен. Илдас аргъес къиянни биалра, ил баркьудили халкьличи мекелли халаси асарбирули саби. Халкь гечбирнила бархибси агилизиб адамти цали ца къуж-хъячIбарили, дяхъи-хъаслизи биркули саби; урухбиубли, уркIбухъунти дурхIни гIергъити лерилра гIямрулизиб маъмаъбикIутили бетарули саби; дурхIялис баибти хьунул адамтала арадешлис урехи алкIули саби. Къянала урехи агарбарес ва жамигIятлис урехи хIебирахъни гIеббуцес багьандан, духIнарти къуллукъунала органтани лерилра цIакьани дяхIчииули сари. Илдигъунти декIти асурти дирахъуси «масхарала пиша» сен пикрила дураб балтуси?