100 дус виъниличил мубараквариб

Гьалавван Лавашала районна администрацияли ва социальный бяхIчибизлизиб адамти гIеб­бурц­нила шайчибси управле­ниели Ул­лу­гIяялизив хIерируси ГIямар БяхIянд­гIя­­лиев 100 дус виънила юбилейличил муба­рак­ва­риб. Районна бекI Ш.Дабишевла шайзирад илис мубаракла дугьби дуриб ва арцла ша­багъат бедиб.
ГIямар мубаракварес бакIилри районна администрацияла бекIла заместитель ГIяйшат Мя­хIяммадова, УСЗН-лис бекIдеш дируси ГIя­би­дат МяхIяммадова, илкьяйдали УллугIяяла шила бекI Х.АлхIясанов.

УллугIяялан 100 дус виъниличил мубаракла кагъурти дакIиб Россияла Президент В.Путинна Администрацияла шайзирадра.
Сунела юбилейла бархIи ГIямар БяхIянд­гIя­лиевли дурхIнала, илдала баркьибтала ва илдала биштIатала авидлизиб, разиси къушумлизиб беркIиб. Илкьяйдали иличи гIяхI­ладли бакIилри Хайдакьла районнизибадти юл­дашуни (къунакъуни). ГI.БяхIянд­гIя­лиевли гIяхI­лази сунела гIямрула декIар-декIарти ман­зилтазирадти тамашала гьанбикуначила буриб.