Абзани дурадеркIиб

Гьалабван Дахадаевла районна КIишала шилизиб Кьурбан ГIя­лиев гьаниркахънилис багъиш­ладарибти волейболла абзани дурадеркIиб. Илдигъунти далдуцуни гьар дуслизир дурадуркIути сари.

Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб районна депутатунала Собраниела председатель ГIяхIмад Ибрагьимовли, районна депутатунани, шила бекI Мурад Шамхаловли, районна физкультурала ва спортла управлениела вакилтани, Кьурбан ГIялиевла тухумтани ва шантани.
Иш гьакIлис абзаназир бутIакьяндеш дариб 8 командали. Илдазирадли 2 кIи­шан­талари. Лерри Меусишала, Трисанчила, Зи­лебкIила, Дибгашила шимала, Хайдакьла районна ва Избербаш шагьарла командабира.
Цалабикибтачи саламтачил дугьаизур Кьурбан ГIялиевла урши Зияутдин ГIялиев. Илини сунела дудеш хъумхIертни багьандан лебтасалра баркалла багьахъур ва спортсментас гьарбизуни далгун.
«Дила дудешла хIурматлис гьар дуслизир дурадуркIути абзани кумекли детарули сари волейбол гьалабяхI башахънилисра. Ну вирхулра абзани тамашалати дирниличи. Нуша бикьрумили детарехIе спортсментала устадешла баркьудлумала», — буриб Зияутдин ГIялиевли.
Абзани ибкьли детерхур. Лерилра командабани гIяхIти устадешра чедаахъиб.
Абзанала баянти хIясибли, хIябъибил мер буциб ЗилебкIила, кIиибил – Трисанчила, цаибил – КIишала командабани.
Гьаларти мерани дуцибтас кубокуни, дипломти ва арцла шабагъатуни дедиб.
ГьанбиркахъехIе, Кьурбан ГIялиев спортсмен ва хIурматла адам вирусири. Илини шила ва районна жамигIятла гIямрулизир, спортла, гIядатла гIямрулизир жигарла бутIакьяндеш дирутири.