Илдигъунти биалли, мезра детхIейхъур!

Арбякьунси жумягIлизиб, ДИРО-лизиб миллатунала мезанала БархIилис хасбарили, миллатунала мезаначир Дагъиста поэтунала назмурти уркIиличир дурнила шайчибси республикала конкурс бетерхур.

Илар бутIакьяндеш дариб 17 районнизибад ва шагьуртазибад бакIибти 11 ибил классла бучIантани. Конкурс дураберкIнила мурад сабри дурхIнази Дагъиста литература ункъли багьахъни, иличи иштяхI имцIабиахъни.
Конкурс 3 бутIаличи бутIили дурабер­кIиб. Илала цаэсил бутIа школабазиб бетер­хурсири. КIиэсил – районтазиб. Илаб че­дибикибтани республикала даража­личиб бетурхуси 3-эсил бутIализир бу­тIа­кьяндеш дариб.
ДурхIнани жагали ва саркъахъили Дагъиста гIяхIцад поэтуни-писательтала назмурти делчIун. Илдазирад дахъалгъунти нешлис, миллатла мезлис, ВатIайс хасдарибти сарри.
Жюрили 4 умцла хIясибли бутIакьян­чибас баллани кадалтутири. ДекIардарес имканбакIиб гьаларти мерани: ца — цаэсил мер, 2 – кIиэсти, 3 – хIябэсти. 3-эсти мерани дедиб: МяхIячкъалала 42-ибил школала ручIан –ПатIимат Маллаевас, Избербаш шагьарла 10-ибил школала ручIан –Рукьият МяхIяммадовас ва Дербентла 2-ибил школала ручIан –Хамис Арсланкьадиевас.
КIиэсти мерани дуциб: Хасавюртла районна школала ручIан –Сабина ГIябдуллаевани ва Дахадаевла районнизирадси –Аминат ХIябибовани.
Цаэсил мерличи лайикьрикиб Сергокъалала районна ГIяймаумахьила школала ручIан Эльмира МяхIяммадова.
БурахIелли, Эльмирани илаб цаэсил мер буцни тамашаласира ахIен, сена­хIен­ну илини районнизир, республикализир дурадуркIути декIар-декIарти олимпиадабачир, конкурсуначир мурталра бутIакьяндеш диру ва гьаларти мерани дурцу. Гьалабванра нушала газетализиб илала сархибдешуначила буруси макьалара кабяхъибсири.
Гьайгьайрагу, Эльмирала къайгъни да­хъал сари, амма ил гьар-чинаралра ункъли бажардириркнилис сунела мугIяллим Халимбекова Зугьра БяхIяммадовналара чеасла саби.
ИшбархIила манзиллизиб Зугьра Бя­хIям­­­мадовнагъунти мугIяллимти дебали кам­ли саби. Илини гьанна 35 дус учительла санигIят бузахъули сари. Гьаланачир ил МахIаргила шилизир урус мезла дурсри кадирхьули калунсири. ГIур биалли — ГIяй­маумахьила школализир дарган мез­ла ва литературала мугIяллимли рузес рехI­ри­­хьиб. БусягIятла заманара илар халати сар­хибдешуначил ва устадешличил рузули сари.
Зугьра БяхIям­ма­­дов­на сунени ка­бир­куси дарс дебали ункъли балуси, дурхIнас мурхьти багьудлуми касахъес бажардириркуси мугIяллим сари. Ил сунела бузерила гьунчир чумра ахъси даражала кьиматличи лайикьрикибси сари.
РФ-ла цахIнабси багьудила ХIурматла хIянчизар сари. Гьар дус районна администрацияла, ДР-ла гIилмула ва багьудила Министерствола шайзирад ХIурматла Грамотабачил шабагъатларируси сари. ЧеалкIуси наслулис гIяхIси бяркъ бедлугни ва сабухъчебси бузери багьандан, ДР-ла гIилмула ва багьудила Министерстволи З.Халимбековас кIина премия декIарбарибси саби. Илини «Дусла учитель» конкурсла муниципалитетла бутIализиб хIяйна цаэсти мерани дуцибти сари.
Сунела санигIят дигахъуси ва илис марси Зугьра Бя­хIям­ма­довнас нушани гIур­ра­ра челябкьлализир да­хъал гьар­бизуни дулгехIе. Ха­ла­си умутличил бурес рирус: ил­дигъунти гIибратчебти му­гIял­лимти лебалли, нушала мез детхIейхъур. ГIурра чеалкIуси наслулизи багьудлуми кайсахъес дяхIчиаибти хIе­ла къайгъни ва чархлизиб ара­­деш им­цIадиубли дигулра, хIур­­­матла Зугьра БяхIям­ма­дов­­на!
Эльмира биалли илдигъун­ти дигести чедибдешуни сунени гьамаддешличил сархули, гIям­рулизир гьачамалра къар­д­хIерухъи, мурталра гьа­ла­ряхI рашули дигулра. Нушала Дубуртар Улкализиб алкIаб хIугъунти пергер дарган рурсби, мурхьти багьудлумачил ва пагьмуртачил нушала ахIерси Дарга лебилра дунъяличиб машгьурбарести!