Мубарак

Дагъистанна муфтий, республикала имамтала Советла председатель шайх ГIяхIмад-апандини улкала бусурманти дурхъаси Кьурбан-Байрамличил мубаракбариб.

АхIерти узби ва рузби!
Шукру ЧевяхIсиличи, бусурмантала бегIлара бекIлидиубти байрумтазибад ца – Кьурбан-Байрамлис разили гьунидаахъес нушаб имкан гибнилис!
Илди лебилра бирхутас дебали мягIничерти бурхIни, уркIецIиличил, гIяхIбаркьла баркьудлумачил ва ЧевяхIсилис дазу агарси мукIурдешличил цIацIали дархдаси сари. Илди бурхIназир лебил бусурмантани кьурбунти делгьи, уркIи-уркIилабад чула диннис мардеш чебиахъуси саби.
Кьурбан-Байрамли бусурманти цабирахъу, чула динна тарихличи ва гIядатуначицун ахIенну, цаличи ца хIурматличил ва уркIецIиличил бирахъес бурсибиру. СенкIун ил бархIи Кьурбан белгьи, садакьа бутIили, цали ца мубаракбиру.
Илала дурабадра Кьурбан-Байрам – дурхъаси Макка, Мадинализи зиярат барили, хIяж таманбиънила лишанра саби. ХIейгеси биалра, коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбирнила урехили, ислам динна – шуэсил рукну — хIяж бетерхахъес Саудунала ГIярабияла бусурмантас ахIи, цархIилтас имкан хIебакIиб.
ЧевяхIсилизи тиладибирулра зягIипти сагъбарахъес, изайзибад ва илала асуртазибад нушала жамигIят берцахъес. Иличил барх Кьудратла ВегIлизи нушала кьурбунти ва садакьа кьабулдарахъесра. Нушала уркIби ва пикруми умударахъес, нушала гIяхIти баркьудлумас биуси кири имцIабарахъесра улгулра.
ХIурматла узби ва рузби, хIушаб арадеш, даршудеш, ЧевяхIсила уркIецIи булгулра! Кьурбан-Байрамличил мубаракдирулрая!