АсхIябтала хабуртазибад

Нушала умматла гIямру илцадра къан­тIти сари, хIят­та нушала Идбагли (с.гI.в.) Кьия­­мала бархIила лишан­та­чила итхIелил бурибсири ва ил­ди лишанти сай мицIирли левалхIейчирад дакIудулхъес дехIдихьибтири.
Балули кьяйда, хIядису­на­зибра бурибси Кьиямала бархIила ца лишан саби – жаниварти адамтала мезличил гъайдикIни.

Иш анцIбукь ислам дин бегI гьалаб кабилзахъуси ман­зил Мадинала мякьлаб каби­кибси саби. Ца ГIяхIбан би­кIуси жугьутIли маза-мас гIяй­дикIахъулри. Хапли дай хIерила манзил, бецI чебухъи, маза бикахъили, бебшиб.
Илис гIелавадикибси букIун гIев­ваибхIели, бецI адамла мез­личил гъайбухъун:
«Че­вяхIсилизивад урух­хIе­кIул­рив, ГIяхIбан? Иш дила бутIа саби, наб Аллагьли (с.т.) чебаахъибси ва ил кебасес хIезиб ихтияр агара».
БукIун тамашавиуб: «Чинаб лебси адамван гъайбикIуси бецI?» Сунела лихIбачи вирх­хIе­рули, ил кьадубау уббихьибти адамти лебал умцIерухъун, амма чилра хIергиб.
БецI гIуррара гъайбухъун: «Селра тамашала агара, иш дубурла гIелаб, — илини Мадинала шайчибяхI чебаахъиб, —гьатIира тамашала секIал теб – Идбаг (с.гI.в.), суненира гьалар кадикибти ва детаэсти хабурти дуруси, илала гьунчивси гьалжанализи айцIуси сай».
БукIун алавчарли хIери­кIу­ли хьалли, бецI ахIенси чилра варгес хIейуб. Ил илцадра тамашавиуб ва гьайбарили мазала хIенкьра МадинализивяхI ватихьиб.
Илди бурхIни сарри Идбаг (с.гI.в.) бара Мадинализи гечиубси манзил. Шагьарла дублаб хIенкьра батурли, букIун шагьарлизи ацIили, илабти адамтазибад се-биалра багьес пикрибариб. Илини адамтала кьукья чебаили, илдачи гъамиуб­мад ца викIар: «Ва, ГIяхIбан, се­­личила буриба хIези бецI­ли?» Тамашавиубдешли, бу­кIун левси мерлав кайкиб. ХIе­­рикIалли, ил балхIебалути адамтани алавуцили. Илди асхIяб­тани илизи Идбагличила (с.гI.в.) хабар буриб, илала у бурибси уилри ил.
Идбагли (с.гI.в.) илизи тиладибариб, алавтази бецIличил бетаурси хабар бурахъес. Илини буриб ва итмадан ислам дин кьабулбариб.
Ил анцIбукь алавти мер-мусаличи тIинтIбиуб ва ил аргъибхIели, бахъли ислам дин кьабулбарибсири.