Масъулти баяндариб

Дахъалгъунти суалти пандемияличил, вакциналичил, ­ЖКХ-ла къуллукъунала багьни дурхъадиъниличил, пенсиябала ва алапабала кьадарличил дархдасунтири 

2021 ибил дусла июньна 30-йчиб улкала Президент Владимир Путинни 18 ибил «бархьаначиси линия» дураберкIиб. РФ-ла Президентли адамтала аргъбаибти суалтас жавабти дедлугнила ихтилат бе­тер­хур Кремльлизиб ахIи, халкьани-ур­габси вачарла Центрлизиб.
Улкала Президентличи дархьибти дугьабизунала лугIи хIясибси шулихълизи кадерхур Алтайла край, Кубань, Дагъистан, Москва ва Липецк.
Пачалихъла БекIлизи суал бедес им­кан­бикIулри moskva-putinu.ru бикIуси сайтла яра телефоннизибси Москва-Пу­тину приложениела кумекличил. РФ-ла Президентли жавабти дедибти цацадехIти суалти ишарра гьаладирхьехIе.

«Лерил секIал – закон хIясибли»
В.Путинни чараагарли вакцина барахъес гIягIниси саби ибси пикри гIебхIебурцули биъниличила багьахъур. Амма, илала гъай хIясибли, халкьла иммунитет ахъбурцнила хIекьлизибси закон хIербарес чебиркур: прививкабала цахIнабси миллатла календарь чараагарси саби.
РФ-ла Президентли бархкьябани коронавирусла чейхъуси изайчи къаршиси вакцина ил бутIализи каберхахъес мас­ли­гIябарили биъниличила баянбариб. Ам­ма Пачалихъла Думала депутатунани ил сипта гIебхIебуциб.
Иличил барх, ил законна бекIлибиубси кьяйдали декIарти регионтазиб санитария­ла шайчибти тухтуртала насихIятуни хIя­сибли бургани чараагарси вакцинация каберхахъес асубирниличила бурули саби. ЦацабехIти пайдалабиубли, декIарти адамтас ил чараагарсили бетаахъурли саби.

«Спутник V» вакцина ­барахъниличила багьахъур
Россиялантани улкала Президентли се­гъуна вакцина пайдалабарибсил хьар­баибхIели, илини буриб: «Нуни прививка бирахъухIели, кIел вакцина сарри дузахъути «ЭпиВакКорона» ва «Спутник V». Илала гъай хIясибли, «кIелра гIяхIти сари». В.Путинни буриливан, вакцина барили гIергъи, анализуни дедибхIели, урехи хIебирахънила чихъси даража чебаахъиб. КIиибил прививка барибхIели, циила кьаркьа температура ахъбиублири, амма савлилис беткахъиб.
Улкала Президентли цIакьбарили буриб, прививка барили гIергъи изайчил вяхIигули хьалли, декIти асурти хIедиахъес имканбикIур или. Урехиласи саби зягIипикес, прививка биалли – урехиласи ахIен. Иличи че, илала рурсилира илкьяйдали «Спутник V» барахъили саби.

«Пачалихъли иличи пикри бяхIчииули саби»
Лебри берк-бержла тукейзибад ба­кIиб­си видеола дугьабиз. Хьунул адамли на­ба­­дурийчир бананти сен дургIелил или хьар­баиб.
РФ-ла Президентли буриливан, иш­бархIи берк-бержла продуктуначи дунъяла индексуни имцIали сари. Багьни ара­гIерли дунъяличир ахъдикIули сари. Илала гъай хIясибли, сабабти дахъал лер.
Хаслира багьни дурхъадиуб чакарла ва гIявадешла. Правительстволи, сунела яргализир, багьни тIашиънила шайчирти тяхIурти далдуциб. Картошкала ва набадурала багьначила гъайикIули, В.Путинни илдала сабухъ камли биъни багьандан, дурала улкназирад дихес чевкъули саби или багьахъур. Илини бирхауди бихьиб челябкьлализиб сабухъли багьначил дархдасунти аги-кьяйда дарсдирниличи.

ХIянчи агнила масъала
Хьунул адам хIянчи агнила масъалаличил дугьаризур.
РФ-ла Президентли багьахъурливан, адамлис бузерилизи ахъни дебали мягIничебси саби. Регионтала бургас ил масъалаличи хаслира пикри бяхIчииэс чебиркур. Сепайда, пандемияла замана хIянчи агартала лугIи имцIабиуб: коронавирусла шайчирти аги-кьяйда ибкьдиайчи, ил кьадар 4,6-4,7 процентличи абиркулри, гьанна – 5,9 процентличи. Ил кьадар гIяшбикIули саби, илкьяйда бетаахъесра чебиркур.

Жярга-зекъла хIекьлизиб
Кумекчини жярга-зекъла масъултала хIекьлизир гIяхIцад суалти дакIниличила буриб. ГIе, бахълис ил аргъбаибсира саби. Иличи че, россиялантани жярга-зекъ перерабатыватьдирути заводуни агниличирли сари илди масъулти алкIути или балахъули саби.
Жярга-зекъла бетуцлизир дарсдешуни кадиркахъни – дебали халаси хIянчи саби или буриб РФ-ла Президентли. Гьалаб ил масъала чилилра ирзуси ахIенри, амма гьалар гьаннаван дахъал нясдешунира хIедири. Гьанна ил шайчир цаибти гунзри кайцIули сари. Гъамси заманализир жярга-зекъ игути заводуни тIашдатурли дирар.

 

РФ-ла Президентли «бархьаначиси эфирлизир» ахъдуцибти масъултала черкад экспертунани чула пикруми дуриб

Арсен Юсупов, «Замана» газетала бекI ре­­дактор, ДР-ла культурала урибси
хIян­чи­зар
ГIядатли бетаурси «В.Путинничилси бархбас» балбуцличиб улкала Президентли вакцина барахъни чараагарси биънили­чила гьанбушни, дебали мягI­ничебсири, хаслира ишбархIила, чей­хъуси изайзи биркути бахъбикIути, аги-кьяй­да­ли­зир.
Илкьяйда нушала улкали дураибти вакцинаби заралла хIедиъ­ни­ли­чи­лара гьан­бушиб. Илдазирад цацадехIтани адамла кьаркьайзиб се­гъу­нал­ра барсдеш алкIахъули ахIен, температуралра ахъбирахъули ахIен.
Вакцина бирахънила масъала нушала регионнизиб хаслира аргъбаибсили кавлули саби, сенкIун коронавирусличил зягIиптала лугIи ишбархIи, июньна 30-йчиб, 147-личи абикили саби.
Тухтуртанира гIялимтанира цауркIли балахъни хIясибли ва дагла балбуцличиб Владимир Путиннира гьанбушни хIясибли, берцуди вакцина барахънилизиб саби.

 

СягIид Ниналалов, «Багьуди» бикIуси жамигIятла хIяракатла Дагъистанна регионнизибси отделениела директор, Россияла писательтала Союзла член
Инфляция (улкализир дузути кагъарла арц кьиматагардиъни) – лебтасалра ашкарси анцIбукь саби, ишбархIила тIалабуначи балкабиркуси дунъяла хIякьикьат саби, Россиялисра сунечи бурсикабиэс дигуси. Амма баягъи нушала улкализибси инфляцияла цацадехIти хасдешуни лер, хабарагарли гIяш-ахъбикIни ва цархIилтира.
Кьиматуни нушани мерличир дурайути продуктунала булан гIяш-ахъдикIули сари. Белгили ахIенти сабабтачибли набадурала, картошкала сабухъ камбиуб нушачиб ва илди Беларуссиялизирад ва Турциялизирад садихес чебуркъуб.
Продуктунас субсидияби декIардарни – гIяхIси пикри саби, амма ил тяхIяр бахъхIи бузахъеси ахIен, дила пикрили.

 

Жаруллагь Кьурбанов, Кьункьивадси мяхIячкъалалан
Даг бетерхурси «В.Путин­ни­чилси бархбас» бикIуси балбуцличила сунела пикри бурахъес или, нушала газетала цагьатIи экспертли сайси Жаруллагь Кьурбановличи дугьадизурра.
««В.Путинничилси бархбас» нуни цалра дус чехIебаили калунси ахIен. Ишдус, хIейгеси биалра, хъулиб шала агниличибли чебаэс бетхIеур.
МяхIячкъалала Ленинский районнизиб шала агарси, ца яра кIел сягIятцун ахIен, ил ишбархIи хIябэсил бархIи агара.
ХIера, ил масъалаличи нушала республикала ва улкала хIякимтани пикри бяхIчиаили, дигахъаси. Баркалла», — викIи ил.

 

ГIяшура Кьурбанова, Бузерила ветеран
Омсклизивадси бузерила ветеран Владимир сунела пенсияличи чедихьибти Бузерила игит виънила арц урасниличила Путиннизи гIярзухъун. «УркIилизи тудяхъибсиван билзули саби», — аргъахъиб илини сунела хIялани.
Улкала Президент Владимир Владимировичли ил гIевуциб.
«ЦацадехIти регионтазиб пенсионерти мерличибси хIукуматли илдигъунти къияндешунази биркахъули саби. Ил, гьайгьай, бархьси ахIен. Адам сунес гьачам гибси кункдешлизивад мяхIрумвирес асухIебирар», —иб илини.
Дилара лебси саби Бузерила ветеранна у. Ил багьандан Владимир Владимировичли Омсклизивадси пенсионер гIевуцнили дила уркIилизи бирхауди хьурабиахъуб.