Кумек гIеббиахъу

ДР-ла арадеш мяхIкам­бир­ни­ла министрла къул­лу­къуни заманалис дуза­хъу­си­ Татьяна Беляевани балахъули сари гьа­­чам­­­цун ахIи, нушачи Дахадаевла район­ни­зиб медициналашал кумек гIеб­би­ахъ­нила шайчирти масъултачил адам­т­­и дугьа­билзниличила. Райцентрлизиб­с­и боль­ница гьанна 35 дусра-сера къулайбарили ахIен. Учикадикили сари гIур­ра, ДР-ла ара­деш мяхIкамбирнила Ми­нистерстволи арц де­кIар­даралли, арзес хIя­жатти масъулти. Районна больница лутIи-хьулчилизибад къулайбирнила хIянчи дурадуркIехIе. Ду­зе­саили дирар кIел ФАП-ра.

Дагъистан Республикала БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси С.Меликовла хъарбаркь хIясибли, Т.Беляевани Дахадаевла районнизи архIя дураберкIиб. Илини районнизиб медициналашал бируси кумекла даража ва больницала подразделениеби ахтардидариб, районна руководстволичил къарширикиб, зягIиптачил ихтилатрикIули калун.
«Арадеш мяхIкамбирнила цаибил даражала бутIа ишбархIила тIалабуначи балбикахънила программа» гIямрулизиб дурабуркIнила дазурбазиб, Дахадаевла районна ЦРБ лутIи-хьулчилизибад ремонтбарес багьандан 9 миллион 800 азир къуруш арцла декIардирути сари. Илала дурабад, поликлиникала дурхIнала отделениелизирра сагати тяхIяр-кьяйда акIахъес хIяжатли саби.
Илкьяйдали иш­дус­лизир районнизирти Ирагъила ва Меусишала шимазир сагати ФАП-нира дузесиэхIе. Нушани хIердарира больницала лерилра подразделениеби, ишаб бекIахъудила-техникалашалси аги хIярхIли саби. ЦРБ-ла поликлиника ункъ­ли гIеббуцесра респуб­ли­кала арадеш мяхI­кам­бир­нила Министерстволи кумек гIеб­биахъу. Арадеш мяхI­кам­бирнила цаибил даражала бутIа ишбархIила тIалабуначи балбикахъес чебиркур нушала республикала гьарахътигъунти мер-мусаличиб», — буриб Т.Беляевани.
Районнизиб медициналашал къуллукъ гIеббиахънила бетуцлизир гьанналис челукьути лерал, амма илди багьла-багьлали арзес имканбикIур. ХIянчизартас алапаби кьан­хIедиахъубли лугули сари, зягIипти берклумачил гIеб­буцили саби, лер даарила кьа­дарлизир дармунтира ва цархIилтира.
«Вакцинаби даралли, адамти зя­гIип­биркнила ва бубкIнила анцIбукьуни камдирар. Больницализиб медициналашалси кумек гIеббуцахъес арцлашалра икьалабирехIе», — буруси даимбариб Т.Беляевани.
Муниципалитетла бекI Ж.ГIя­маровли сунела яргализиб Т.Беляевас баркалла багьахъур районнизи ракIнилис. Илини илкьяйдали буриб муниципалитетлизибси арадеш мяхIкамбирни ункъли биахъес хIяжатли биъниличила ва илгъуна барес вирар чIянкIли Министерствола кумекличилцун или.