Тянишбирнила балбуц бетерхур

Октябрьла 22-личиб «Замана» га­зетала редакциялизиб Да­гъис­та халкьла поэт Аминат ГIяб­дул­манаповала гьаларван Москва­лизир ду­ра­духъунти назмуртала кIел том­личил бу­чIанти тянишбирнила балбуц дура­бер­кIиб.

Ила цалабикиб машгьурси поэтла творчество диганти ва юлдашуни. Илди сабри Дагъиста халкьла поэт ва тилмаж Марина ГIяхIмадова-Колюбякина, Аминатла рурси Альбина ГIябдуллаева, ДГУ-ла юридический факультетла студент ГIяхIмад Кьурбанов, УбяхI МулебкIила шилизивадси поэт Казимбек Рабазанов, Дагъистайзир машгьурси мирхъичи, ДГУ-ла преподаватель Муслимат Абакарова, поэтла марси юлдаш Хадижат ГIямарова ва редакцияла хIянчизарти.
Балбуц бузахъулри «Замана» газетала бекI редакторла заместитель Салимат ГIялие­вани. Илини Аминат ГIябдул­ма­наповала творчестволичила къантI-къантIли баянти дуриб.
КIинайс гъай бедиб поэт, тилмаж, пуб­лицист, СССР-ла писательтала ва Россияла жур­налистунала Союзунала член Марина ГIяхIмадова-Колю­бя­ки­нази. Илини Италияла писательтала организацияла «Парнас» бикIуси Расул ХIямзатовла уличилси 28 улкала поэтунани бу­тIа­кьяндеш дарибси, хал­кьа­ни-ургабси поэзияла конкурслизир цаибил мер буцни багьандан, Аминатлис «Парнас» би­кIуси диплом ва Чедибдешла орден, Аминатла назмурти хIябдехI мезличил (Англияла, Италияла ва урусла) кадяхъибси, Италиялизиб дураибси жуз — антология дедиб. Илини, А.ГIяб­дул­­манапова пагьмучерси поэт сарлин, Россиялизибцунра ахIи, дурала улкназибра хIурмат сархниличи рирхусири или буриб. «Хъярбукла шилизи рякьунхIели ва иларти шурмала бехIличи тIашдатурти юртани чедаибхIели, иларадси лукIан творчествола илдигъунти шурмала ахъдешличи риъниличила аргъибсири нуни», — рикIи ил.
ГIур гъайухъун ДР-ла урибси му­гIял­лим, журналистунала Союзла член, «Замана» газетала кор­респондент ХIя­жимурад Ра­жабов. ХIяжи­му­радлира Ами­­­­натла творчестволис ахъси­ кьимат бедиб ва, хаслира Моск­­ва­лизир дурадухъунти наз­­муртала кIелра том дел­чIун­­хIели, разивиъниличила ба­­гьахъур. Сунес гIяхIди­зур­ти­гъун­­ти назмурти дархли дел­чIун.
Илис гIергъи набра Аминат ГIяб­дул­ма­на­повала гIям­ру­личила ва бузерила бетуцличила бурес имканбакIиб. Нунира мегь мутIигIбакIахъибси хъярбукла шилизирадси поэтла творчествола кьадричебдешличила ва илала назмуртала каргьурдешличила пикруми гьаргдарира.
«Замана» газетала хIян­чизар ПатIимат Казимовани­ра Аминатла дурхIнас ва халатас хасдарибти белкIани, хаслира — игитти дубурланта­чила делкIунти, бахълис гIяхI­­дил­зути сари или буриб ва Рос­сияла Игит МяхIяммад Нурбяндовличила назму белчIун. Саби гIяхIъулали бургъантас хасбарибси Аминатла назму белчIун «Замана» газетала хIянчизар Па­тIимат Мирзаеванира.
Аминат ГIябдулманапова сунени виш­тIа­хIейчивадли ралуси сари ва илала наз­муртани сунечи бяркъла шайчиб халаси асар барибси саби или буриб ДГУ-ла студент, Кьурбанов Гьарун МяхIяммадовичла урши ГIяхI­­мадли.
Р.ХIямзатовла уличилси республикала Миллатла библиотекала краеведческий отделла хIянчизар Салимат ХIяжиевани ишхIелла манзиллизиб даргала лукIанти-ургаб Аминатла халаси хIурмат лебниличила ва илала назмуртани бучIантачи бируси асарличила аргъахъиб цалабикибтази.
Гьалабван МяхIячкъа­ла­ли­зиб бетерхурси, саби гIяхIъулали бургъантас хасбарибси, кумекчибала-ургабси, шашкабала шайчибси абзлизиб кIиибил мер сархни багьандан, спортла ил бетуцлизир цаибил мерличи лайикьрикибси Хадижат ГIямаровани Аминатлис Грамотара, арцла шабагъатра, медальра дедиб.
Балбуцла ахирличир гъайрухъун Дагъиста халкьла поэт, журналист, дарган мезличил дурабулхъуси «Лачин» журналла редактор Аминат ГIябдулманапова. Илини сунела хIурматбирули, шадлихъличи цалабикибтас халаси баркалла багьахъур, сунела гIям­рулизир кадикибти анцI­бу­кьу­на­зирадли чумал гьандушиб ва наз­мурти дел­чIун.
Жагали далкьаахъурти жузани хIяй­ран­ба­рибти, балбуцличи цалабикибти лебтанилра уркIи-уркIилабад баркалла багьахъур А.ГIябдулманаповала ва цархIилти автортала жузас суратуни дируси, художница, Аминатла рурси Альбина ГIябдуллаевас. Илинира буриб, секьяйдали жузала суратунази Дагъиста хасдешуни дарибал.
Илис гьаларра илдигъунти далдуцуни де­терхур: Мя­хIяч­­къа­лала 59 ибил школа­ли­зиб (ил дураберкIиб дар­­­ган мезла му­гIял­лимти Ис­ба­­ният Минбула­товани ва За­­гьи­дат Кьурбановани), тах шагьарла дурхIнас хас­­­ба­­­­риб­си библиотекализиб (Ила­ла ди­ректор Разият Кьур­­­­бановала бекI­деш­лиуб) МяхIячкъалала 1-ибил школала дурхIначил. Илкьяйдали ноябрьла 3-личиб­ра ду­ра­буркIуси саби МяхIячкъалала 61 ибил школализиб, илала директор Къайтмаз ГIямаровичла икьайчил. Поэтла творчество дигантази иларра бутIакьяндеш дарахъес жибирули саби.
А.ГIябдулманаповала Москвализир сагали дурадухъунти жузачила дура­бер­кIибси балбуц жигарчебли ва къугъали бетерхур. Лебтанилра буруливан, дарган мезличирад урус мезличи шурдатурти назмурти цахIнар ца жузлизи кадерхахъурси анцIбукь бегI гьалаб саби бетерхурси. Хаслира дарган мез хIедалути Дагъиста, Россияла адамтас гьамадли бирар илала назмуртачил тянишбиэс.
Илини хIябэсил томра балкьаахъурли сари тилмаж, Россияла машгьурси поэт Валерий Латынинничил барх.
Гьаннала гIергъира Аминатли илдигъун­ти жузи дурайъниличи дирхехIе, илис арати гIямру ва творчестволизир гьарбизуни дул­гехIе.