ЧеалкIуси наслулис пайдаласи

Ишдуслизиб хIяй­найс дурабур­кIуси саби дубурлантас леб­гIеб мягIничебсили бе­таур­­си Дагъиста культурала ва мезанала БархIи. Ил­гъуна бал­­­­буц дураберкIес пикри­ба­­­рибсири ДР-ла миллатла политикала Министерстволи. Гьар дуслизиб илгъуна байрам ду­­­ра­буркIни нешла мез мяхI­кам­дирнила ва гьаладяхI дик­нила масъала арзес кумек­ли бетарар, республикала да­хъал миллатунала культура, тарих ва гIядатуни руркънилис гьа­­ликI­ли бирар.

Республикализир илдигъун­ти кьадричерти далдуцуни ду­­ра­дуркIниличирли жагьил­тала пикри битIикIу чула мил­латла мезани руркънили­чи, хала бегIтала гIядатуни гIе­­рис­ниличи ва Дагъиста мил­­латунала мезаначил фильмаби, мультфильмаби хIядур­дир­ниличи. Дунъяла улк­нала ва урусла классикунала ли­тературала произведениеби нешла мезличи шурдалтес имканти алкIан.
Халаси иштяхIличил «Шандан секьяйда чIумабиуба» би­­­­кIуси Н.Островскийла жуз бу­­­чIусири Советунала хIу­ку­мат­­ла манзиллизиб школабала бу­чIан­тани ва жагьилтани. Ил гIямрула дарслизи халбирули, илавси игит Корчагинничи мешубикес къайгъилизибтири ил бучIутира. Жуз дарган мезличи шурбатурли чебаибхIели, ну ручIули калунси ДугIахъарла урга даражала школализибти дурхIнас ил белчIес ургабикили, гьанбиркур. ЦацабехIтани бу­русири: «Урус мезличил бел­чIунхIели дахъал баянти хIер­гъули дуилра, гьанна нешла мез­личил белчIунхIели ил жузли дахъал пайдалати гIякьлуми гIур­рара гIердуриб…».
ГIядатли бетаурли саби ил байрамла БархIиличи хIя­дур­­­бикIули Дагъистайзир де­кIар-декIарти далдуцуни ду­ра­­дуркIнира. ЛукIули сари дик­­тантуни, дурадуркIули сари музыкала-литературала вечерти, Дагъиста писательтала ва поэ­тунала жузала выставкаби гьа­ладирхьули сари. Дагъиста пи­сательтала ва поэтунала произ­ве­дениеби ункъли дучIнила конкурсуни дурадуркIнилира школь­никунала нешла мезличи ва Дагъиста литератураличи ди­ги им­цIа­дирахъули сари.
Республикала районтазир ва шагьуртазир ил бархIи ду­­ра­­дуркIути далдуцуначи гьа­ладирхьули сари пагьмучебти устнани дарибти декIар-де­кIарти мургьи-арцла, урца ва цархIилти ваяхI. Дигеси саби, илар гьарил миллатла палтар ва берклуми чедаэс вирнира.
Бел­чIу­дила заведениебазирра «Неш­ла мез», «Дагъиста ли­тература», «Дагъиста халкьа­нала культура ва гIядатуни» иб­ти темабала черкад гьаргти дурс­ри, конкурсуни, суратунала выс­тавкаби ва цархIилти дал­ду­цуни дурадуркIули сари. Ил­кьяй­дали нешла мезличи ва вегI­ла миллатла гIядатуначира куль­тураличира бегIлара биш­тIа­ти дурхIналара дархли диги им­­­цIадирахъули сари. Виш­тIа­хIей­чибадли багьурсигъуна пай­да­ласи селра лебси ахIен кьал­л­и дурхIнас.
ИмцIа-имцIали илдигъунти шадлихъуни дурадуркIни­ли­­чирли нушала чеалкIуси наслулизи вегIла миллатла гIяхI­­тигъунти дурхъати гIяда­ту­ни гIерасахъес, давлачебси куль­тураличил илди тяниш­ба­рес ва нешла мез­личи диги имцIадиахъес им­канти ал­кIули сари. Илгъуна баркьуди жамигIятла бетуцунани, твор­ческая интеллигенцияли, пе­да­гогунани ва политикунани гIеб­б­урцалри, гьатIира гIяхI­си­ри.