…Заманаличир гьунчидиркахъути диалри

Ца бархIи ну Интернетлизивад маш­гьурти блогертани дел­кIун­ти макьалаби дучIули ка­лунра. Илар Варламовли кадяхъибти 2016 ибил дуслизир касибти МяхIячкъала ша­гьарла суратуни чедаира. Блогерли Россияла шагьуртази вашули ва мер-муса жяргатил яра умутил чедиахъули вирар. Иличивли машгьурвиубси сай ил. ХIера, илини нушала МяхIячкъала нясси тах шагьарлизи буйгIули сай. КIинайсра ил сагадан Дагъистайзи вакIибсири ва сагаси мэр Салман Дадаевличил шагьарлизиб хIялумцIла дураберкIиб.

Сегъуна барсдеш кабикибара ишди бурхIназиб? Нушала республикала тах шагьар жярга-зекълизибад умули сабира? Юх, ахIен. Ну 23 дус шагьарлизив хIерирули калунра. Цалра дус ил нуни, сагъ-саламатли умули чехIебаира. Жярга-зекъ лайдакIахъес хасбарибси мер мурталра нясдешунани гарчли бицIили бири. Бара дягI бухъалри, пакетуни чякни къяйдали, заклизидяхI урцули дири. ГягIличила кьалли буресра хIейрус. Гьаннара ну шагьарлизи вашули вирус. Амма барсдеш чебиули ахIенра. ХIера, гьалабван шагьарлизирад жярга-зекъ дурайсути машинабала шо­ферти бачабархили, хIянчила чумал бар­хIи дурахIебухъун. Илдас чула ком­панияли чумал баз алапа хIелугули буили саби. Нушала республикализир, Рос­сияла цархIилти мер-мусаличир кьяй­дали, сегъунти-дигара хIянчи ду­ра­деркIес багьандан, компаниябала ургар конкурсуни (абзани) дурадуркIути сари. Нясдешуни уркайсесра илди дурадеркIибти сари. Та­маша ахIенну, илдачир гIягIниси тя­хIяр­ли хIянчи дурадеркIес хIедирути компанияби чедидиркни. Илдала баарила кьадарлизиб техника агарли, штатлизиб хIянчизарти хIебиули уббулхъули саби. Сен конкурсла комиссияли хIяжатси ахтарди дурахIебуркIуси? Сен ил хIебарибти адамти танбихIлахIебирути? Дила пикрили, илди конкурсуни дурадуркIухIели, юлдаш-тяниш дакIубулхъули бургар. Чила цIакь имцIали биалра, илди чедибиркули саби. Гьанна жярга-зекъ уркайснилис сайсуси багьара чеимцIабарибси саби, гьаларти дусмачил цугбуцибхIели. ИшбархIи нясдешунира декIар-декIарли лайдикIес хIяжатси саби. Секьяйда ва чина чилилра балули ахIен. СенкIун шуртIри акIахъубли ахIен. Жярга-зекъ умудируси компанияла бурги бикIули саби адамтани хIяжатси хIекь лугули ахIен или. Илди хIянчи бекIдарес вирусири чучи хъарти заманаличир гьунчидиркахъути диалри.
Леб халаси гIяйиб нушала адам­тачиб­ра. Илдани жярга-зекъ хIяжатси мерла диахъули ахIен. Кьакьала дубла лай­дакIили, далтули сари. Дирар анцI­бу­кьуни, улкьай абхьили, ахъси дерхI­ли­чирад лайдикIулира. Чинабара ил­ди­гъунти адамтала иман? Ну Дагъиста дахъал мер-мусаличи ваибсира. Диркьала дахъал мер-мусаличир, гьуни-алав, шимала кьакьурбазир лайдакIили нясдешуни чедиули дири. Дубуртала мераначир илди бекIлил чедаэс хIейри. Хаслира кIарахъала районтазиб умудеш бири.
Гьарил шилизиб хIербирути адамти декIартили уббулхъули саби. Ца анцI­букь­личила бурес дигулра. Ну МЧС-лизив узуси манзил, дахъал заб-марка дарили ва халаси дягI кабухъи, нушала республикала югла шайчирти шимазибти халкьличи халаси балагь каибсири. ХIера, илаб ахтарди дураберкIахъес нуша дархьибтири. ДягIли ардухибти хъулчри, дячунти галгуби, кадикибти хутIла гьимирти ва цархIилти зугIлумази бикибти адамти… Гьарил шилизиб МЧС-ли кумекбиру или адамти хIерлири. Чус дахъал арц ляркьан или пикрибикIути биэсра асубири. Амма ца шилизиб ца-кIел юртла хъалч ахIенси сегъуналра палакатдеш баргес хIедиубра. Илди хъулразибра бахъал адамти бузули баргира. ХIера, ил шила жамигIят, лебилра цахIнабикили, цабалги дурабухъи, чула шилизиб хIянчи барилри. Палакатдиубти хъулри ва хутIла гьимирти сагадарилри, шинни ардухибти гьундури къулайдарилри. Ил анцIбукьличи ну тамашавиубсири. Илди шими-ургар ца-чумал километр сарри лерти. Амма адамти дебали декIарбулхъулри.
ИшбархIи бахъли, машиналичиб ар­кьухIели, шишаларад жярга-зекъ лай­ди­кIу­лира чедиур. Нуни цализи «Сен илкьяйда бирида?» или хьарбаибсири. Гибси жавабли ну тамашавиахъубсири. «Гьундурачиб бу­зути адамтас хIянчи диахъес багьандан», — жаваб чарбатур илини. Багьираягу дар­ганти, умуси мер бируси саби нясдешуни лай­хIедикIуси. Нуша, Европала улкнала шагьурти чедиухIели, илдала умудешличи та­машадирулра. Илабра нушагъунти адамтигу хIербирути. ДекIардеш – цаца­бехI­ти адамтала бяркъ агни саби.
Бусурмантала диннизиб умудеш бекI­ли­биубси шалилизи буйгIули саби. Нушала республикализиб хIербирути бахъалгъунти бусурманти саби. ХIурматла динна узби ва рузби, бунагьлизи мадир­ку­дая, умудеш биреная!