Челябкьлализирра дурадуркIес пикрибариб

Гьаларван МяхIячкъалализир Муфтиятла кубоклис терроризмалис ва экстремизмалис къаршидеш дирнилис хасдарибти мини-футболла абзани детерхур.

Балбуцла географияли Дагъиста имцIати шагьурти ва районти алавдуциб. Абзаназир Муфтиятла хIерудилиудибти багьудила управлениела, СМИ-ла хIянчизартала, имамтала ва цархIилти учреждениебала вакилтала 48 командали бутIакьяндеш дариб. Илди-ургар шагьуртазирад ва даргала районтазирад дакIибти командаби лерри. Гьарил муниципалитетлис чедибдеш сархес дигулри. Чула шагьарла яра районна команда гьабкьясили биахъес халаси гъаза бариб. Абзани гIердуцес бакIилри муфтийла заместитель М.Майранов, Олимпиадала хIязанала чемпион ХI.ХIяйдарбеков, жагьилтала къуллукъунала шайчивси министр К.СягIидов ва цархIилтира. Илдани бурни хIясибли, илдигъунти абзани дурадуркIнили жагьилти терроризмализибад мяхIкамбирнила, миллатуни-ургар уржибдеш дебадирнила, спортличи диги имцIадирнила масъулти ирзу. Сегъуна санигIят бузахъаллира, ил спортлис диргалахIебулхъни илдани якьинбариб.
ЦIакьти абзаназир Буйнакъскла ва Казбековла районтала командаби финаллизи дурадухъун. Илди командаби-ургабси абзлизиб биалли, Буйнакъскла районни чедибдеш сархили, Муфтиятла кубок касиб. БутIакьяндеш дарибти командабас медальти ва арцла шабагъатуни дедиб. Илала дурарад цархIилти номинациябира лерри: бегIлара гIяхIси вратарьлизи халвариб ГIусман Салисгереев, бегIлара гIяхIли хIязли виркьаннизи — Муса Мусаев.
Цалабикибтала цауркIси пикриличибли илдигъунти уржибдешла ва цадешла абзани челябкьлализирра дурадуркIесли пикрибариб.