ГIямрула дяхIимцIала

 

«Сагаси гьуникад» газетала агьлу ва ил газетализи макьа­ла­би лукIути журналис­ту­ни ва шимала мухбирти нушала пахру саби. «Сагаси гьуникад» газета 95 дус биъниличил хIуша нуни уркIи-ур­кIи­ларад мубаракдирулрая!

ХIушаб шандайчибра чIумаси арадеш, зурхIябла рангван ухуси талихI, хIул­букI­ри ва гьарбизуни, разидеш ва балгундеш, гIярасайла ванзакад эркиндеш, бузерилизир дахъал чедибдешуни, талихIчерти ва духъянти гIямру дулгулра. Газетала агьлула кьалам бугабиаб, гIякьлу мурхьбиаб, пасихIдеш имцIадиаб, лукI­ни­ла устадеш бегIлара ахъси даражаличи абацIаб. Газета къул­басбиранти ва бу­чIан­ти бахъбааб.
ХIушала районна халкьлис дигуси хIурматла газета бе­тааб. Ил гьарилла хъули сагати ва гIяхIти хабуртачил абицIаб.
Ил гIямрулизиб чараагарли гIягIниси секIал саби.
ХIера газетали 95 дусла гьуни ахъиб, хIукуматлис марси къуллукъбирули, жамигIятлис ва халкьлис хабурти гьаладирхьули, кьячIикIунира гьалабизунира ахъили.
Районнизиб хIербирути жура-журала миллатла халкь ца­балги, ца хъалибаргван разили хIербиахъес газетали ме­келли халаси хIянчи бариб.
Держлукьуни, хъулкни, кIи­­бяхIянти, наркотикуначи гъар­гъти, экстремистуни, камбиахъес, агарбиахъес газетали сунела бугаси ва дяхIягарси жи­да илдачи чIумали бяхI­чиаиб.
Гьар мурталра гъайбулхъи газета нешла мез мяхI­кам­­да­рахъес, гьаладяхI да­ша­хъес, чеункъ­дикIахъес, дебкI­­­хIе­деб­кIахъес кьасли. Ма­­сала, 1960 ибил дуслизиб нуни мезлис багъишлабарибси «Хъалта-кьарлизирад мар анкIи уму­дарес» бикIуси макьала бел­кIун­сири.
Ил макьалала чебкад, районна бахъал мугIяллимти гъайбухъунтири.
95 дусла бухнаб заманала тарихли «Сагаси гьуникад» газетали чуйнара сунела у барсбариб: «Дарган», «Гьалмагъдеш», «Дерхъаб», «Колхозла хIеб».
Ил заманала бухIнаб редактортира барсбиуб.
Илдани мекелли халаси хIянчи бариб районна газетала хIурмат-кьадри ахъдуцес, ил халкьлис къуллукъличи каэс, гьар хъалибаргличи баахъес, адамтачил бархбас чIумабиахъес, газета рухIла давлали бетаахъес.
Илдала уми печатьла тарихлизи мургьила хатIличил делкIи сари.
Илдазибадли Мя­хIям­мад­салам Ха­лал­­­мя­хIям­мадовра ГIя­мар ХIясановра де­бали пагь­­мучебти редактортира гIяхI­­ти журналистунира сабри, поэ­зиялара, про­залара пагь лебти, илдала тIалабуни далути.
2006-дусличивад иш­бар­хIи­личи бикайчи «Сагаси гьуни» газетала бекI редакторли узули сай пагьмучевси журналист гьалав¬ла ил газетала редакторла ГIямар ХIясановла ва ил газетализиб бахъхIи хIянчи барибси Ха­дижат ГIямаровала урши – ХIям­зат ГIямаров.
Газетала редактортани ха­ласи пай кабихьиб халкь ур­­кIичеббирахъес, илди дагьрилашал, рухIлашал, культуралашал, гIяхIти гIядату­на­ла­шал, яхI-ламусла, адаб-адабдешла, сабур-хIяялашал чеахъ­би­кIа­хъес. Газета гIямрула — дя­хIим­цIа­ла саби.
ДяхIимцIай адамла сурат кьяйда, илини районнизир, республикализир, дунъяличир кадиркути баркьудлуми, анцI­бу­кьуни, сагати секIал чедиахъу.
Газетала бяхIяназир хIу­ша­ни, делчIес дирудая районна экономика чеахъ­бикI­ниличила, халкьла яшавла шуртIрачила, техникала сагадешуначила, медицинали халкьлис бируси къуллукъличила, назмурти, хабурти илкьяйдали цархIилтира.
Дахъал белкIани дирар районна га­зетализир смортсментани Дагъис­тай­зир, Россиялизир, дурала улк­на­­зир сархибти чедибдешуначила, учи­тельтала бузериличила, дурхI­нала бел­чIудиличила, куль­турала хIян­чи­зартани сархибти халати чедибдешуначила, жамигIятла бузериличила, шими хала-жагадикIниличила. Хаслира дахъал белкIани дирар наркотикуначила, халкь рухIлашал, адаб-адамдешла, инсап-хIяяла ва дагьрилашал чеахъбиъниличила.
ГIергъиси замана шимала бургала бузериличила делкIунти гIяхIти макьалаби иштяхIличил делчIес вирар.
КьанхIебиахъубли заманаличиб газета дурайули саби.
Газетализи шимазирад дакIибти макьалаби имцIали кадирхъес гIягIни­бир­кур, хIук­мур­тани хIебицIахъи­ли, цаца­хIели 2-3 бяхI дицIили дирар илдани.
ИлхIели газета тамашаласи бирар, дигесли бирар, бучIра гIяхIил бучIа.
ХIейгеси биалра, дарганти хIер­бируси районнизиб газета хIяб­дехI мезличил дурабулхъули саби: урусла, даргала, кIа­ра­хъа­ла.
Газетализир дахъалгъунти белкIани урус мезличил дирар, 3-4 бяхI.
Урус мезличил лукIес дигалли, республикализир урус мезличил дурадулхъути 40-50 газета ва журнал лергу, ила лукIаб.
БусягIятла замана дарган мез дет­хIе­хъахъес, чеун­къ­ди­кIахъес, гьаладяхI дашахъес­ бузули саби мугIял­лимти, студентуни, журналистуни, поэтуни, писа­тельти, преподавательти, гIялимти, профессорти, академикуни, мез дигути, мезлизиб бузанти.
Россияла Президент В.Пу­тин­нира диш­тIати халкьанала мез мяхI­кам­да­рахъес буриб.
Журналист сайливан нуни районна «Сагаси гьуникад» газетализи хабурти, назмурти, поэмаби, повестуни, очеркуни, макьалаби, жура-журала статьяби лукIули вирус.
Гьарил газета бучIули вирус. Иличи кьацI-шинничи кьяйда, хIерли вирус. Рахли ил чебетаахъили белчIес хIебикалли, уркIи паргъатхIебирар.
Дила лерилра гIямру газетабачил дархдасунти сари.
1958 ибил дуслизиб нуни «Колхозла хIеб» газетализи бегI гьалаб биштIаси назму бел­­кIунра. Ил назму газетализиб дураиб. Ну дебали рази­кайуб­ра, лукIес иштяхI-гъира да­кIудиуб.
ИлхIейчивад вехIихьили (1958д), иш­бархIиличи бикайчи газетализи лу­кIул­ра, иличил чIумаси бархбас бихIул­ра.
Наб дигулра районна газетала хIурмат-хатир ахъдикIули, илала кьиматбирули, даргантани къулбасбирули ва бучIули. Газета 95 дус биъниличил бархбасахъи, нушачибад арбякьунти, чули халаси чебетаибси, баркаллаличи лайикьси хIянчи барибти газетала хIянчизарти пахруличил гьанбушес дигулра: ПатIимат ГIямарова, Мя­хIям­мадсалам ХалалмяхIяммадов, Му­р­та­за­­гIяли Мусаев, Кьурбан Мур­та­заев, Илияс ХIясанов, Мя­хIям­мад Мусаев. ХIя­жигIяли ГIяб­дуллаев, ГIямар ХIя­са­нов, Мя­хIяммад ГIяшурилов.
Илдани мекелли халаси пай кабихьиб газетала хIур­мат-кьимат ахъдуцес, кьадри ба­кIахъес, лукIанти-бучIанти бахъ­баахъес, газета тамашаласи, халкьлис дигесили биахъес, район­на бузерилизирти чедиб­де­шуни ва нукьсандешуни чеда­ахъес.
Бунагь-хатIаличивад Аллагь чевверхаб чула.
Алжанала агьлула бараб саби. Амин!