Жигарчерли бутIакьяндеш диру

Рашидова Гулбарият Кьурбанкьадиевна акIубси сари МухIела шилизир.  Гулбариятли 1991 ибил дуслизиб сунела бузерила гьуни бехIбихьиб МухIела шилизибси библиотекализиб.

Илини Дагъиста культурала ва искусствола училище белчIун ва библиотекарьла санигIят касиб.

МалхIямси, жавабкардешличил рузуси Гулбариятли сунечи хъарси хIянчи чебетаахъили биру.  Сунела санигIятлис марси хIянчизар сари ил. Культурала управлениелизиб бузути бахъал хIянчизартачилра ралги  рузули Гулбариятли илдала шайзибадра хIурмат сархиб. Илини адамтачил малхIямли, дигичерли ихтилатрикIес балуси саби.

Гулбариятли МухIела шилизибси библиотекализир лерилра байрумтас, юбилейный тарихунас хасдарибти шадлихъуни дурадуркIу.

МухIела шила школабачил бархбас бузахъу, бучIантачил дарх жура-журала ихтилатуни, конкурсуни, балбуцуни, кружокуни детурхар.

Шила, районна  гIямрулизир, байрумтазир, шадлихъуназир, республикала кьадрила конкурсуназир жигарла бутIакьяндеш дирнилис, библиотекала бузерилизиб дахъал дусмазиб хIялалси хIянчи барнилис,  Гулбарият Рашидова Ахъушала районна администрацияла, культурала ва туризмала управлениела, Россияла культурала хIянчизартала Профсоюзла, ДР-ла культурала Министерствола,  Расул ХIямзатовла уличилси ДР-ла Миллатла библиотекала  шайзирад чумал ХIурматла Грамоталичил, сертификатуначил шабагъатларариб.  «Лучшее библиотечное учреждение Акушинского района на 2021 год» бикIуси  номинациялизир  МухIела шила библиотека къулайсилизи бейгIи, культурала ва туризмала управлениела шайзирад Дипломличира лайикьрикиб.

Гьаннала гIергъира гIямрулизир ва бузерилизир сархибдешуни имцIадикIаб хIела, Гулбарият!

С.ГIябдуллаева