Жигарчебли бетерхур

Гьалабван Ахъушала районнизибра республикализибван билхъа бетерхур.

Ил бархIи районна халкьли цабиубли, мер-муса умударили, къулайси тяхIярличи душиб.

Гьарил организацияла, учреждениела хIянчизартани ва руководительтани саби бузути кабинетуни, алавчарти мер-муса умудариб, къулайси тяхIярличи душиб, сагати галгуби, кьадуби, вавни удатур, галгубала дерубти кьялуби кадяхъиб, хIеркIла ва гьундурала дуба-карчIа умудариб.

Районна администрацияла, жагьилтала ва спортла политикала, культурала, багьудила, шила хозяйствола ва цархIилтира управлениебала хIянчизартани гIяхIцад хIянчи дурадеркIиб, саби бузути учреждениеби-алавти мер-муса умударес ва ункъси даражаличи дикахъес багьандан.

Ахъушала районна больницализиб бузути тухтуртира шайчиб кахIелун, илкьяйдали школабазибра директортани, учительтани, бучIантани халаси къайгъи барили билхъа дураберкIиб.

Билхъа гIяхIти тяхIяр-кьяйдаличил бетерхур, районна лебилра халкьли цабиубли бузули гьар мерличирти жярга-зекъ, гIукъа-къус агардариб. ЧебяхIси ВатIа дявила бутIакьянчибас хасдарибти памятникуни-алавти мер-мусара жагадариб.

Илкьяйдали, лерилра шимазиб ва махьурбазиб жигарчебли билхъа бетерхур.

С.ГIябдуллаева