ЗайбикIаб гIурра ахъли…

БусягIятла замана поэзиялизиб устадешличил лукIути адамти нуша-ургаб камли саби. ЧедихIяртдешличил делкIунти назмуртира дучIес дархли иштяхIлати хIедирар. Амма, гIямрула ва бузерила къияндешуначи хIерхIеили, ишбархIира поэзия гьалабяхI башахъути леб. Илгъуна сари нушала пергер дарган хьунул адам, Дагъиста халкьла поэтесса ГIябдулманапова Аминат ГIябдулманаповнара.

АкIубси сари ил 1946 ибил дуслизир Дахадаевла районна Хъярбукла шилизир. Илала неш жявли ребкIибсири. Дудешли дурхIни хала бегIтала гIядатуни дигахъутили абикьур. Шила школа белчIи гIергъи Аминатли ДГПУ-ла физикала-математикала факультет таманаиб. Амма физикаличибад поэзияличи диги чедидикиб. Дубурлан рурсили Москвала Максим Горькийла уличилси Литературный институт белчIун.

Аминат ГIябдулманаповала цаибти назмурти дурадухъунхIели, ил пагьмучерси риъниличи васвасбикIутира лебри. Цакьадар мурхьливан хIерикIусилис итхIелил якьиннири илини поэзияличи гьарли-марти, хIялалти я къадагъабани, я къияндешунани тIашаэс хIейэсти дигай дихьили риъни. Сунела шиличи, шантачи, алавти мер-мусаличи пергер хIялани аргъахъили, ца дусла гIергъи «Унеу» бикIуси жуз дураибхIели, Аминатла пагьмуличи ташмишбикIути камбиуб. ГIур дурадухъун: «Ванзала мицIирти дяхI», «ДурхIни хIянбирухIели».

Аминат ГIябдулманаповала назмурти дурадухъун «Огонек», «Дружба», «Студенческий меридиан», «Советский воин», «Наш Дагестан», «Истоки», «Женщина Дагестана», «Гьалмагъдеш», «Лачин» журналтазир, илкьяйдали уртахъти автортала дахъал сборникуназир, республикала ва районтала газетабази.

Илала гIямрулизир мягIничертили детаур урус мезличил дурадухъунти жузи «Дубурлан рурсби» ва «Хъярбук».

Илала декIар-декIарти издательствобазир даргала ва урус мезла дахъал жузи дурадухъун: «Ванзала мицIирти дяхI», «Дила дигути адамти», «Нешла анкъи», «Уршилис васият», «Дубурлан хьунул адамти», «Дила дурхIяхIелла муэртазир», «Кьисмат урхIла хIебирар», «Кисалар дяхIила пусли», «Нешла кумекличи», «Неш, наб дунъя гьаргбара», «Ишди гIямру чили пикридарибти?».

Аминат ГIябдулманапова дахъал дусмазир дурхIнас хасбарибси, дарган мезли дурабулхъуси «Лачин» журналла редакторли рузули сари. Ил Россияла писательтала ва журналистунала союзунала член, Дагъистан Республикала культурала рурибси хIянчизар сари.

Аминатла пагьмула ва устадешла даража чеахъбикIиниличи пикри бяхIчиаиб Дагъиста халкьла поэт Расул ХIямзатовли «Дубурла рурсби» жузлис белкIунси гьалагъайлизиб.

«Илала творчествола пергер челябкьла леб», – белкIун Дагъиста халкьла писатель ГIяхIмадхан Абу-Бакарли ил хъярбукан рурсиличила.

«Урцес дуклуми диги», бикIули бирар далайдизиб, гьарахъси талихIличи жяв-жявли баэс хьулбикIули. Дуклумарти сабливан гьанарар наб поэтуни. Илди даршдусмала манзилти дайдяхъили челабкьлализибяхI урцули саби, чулира наслубала челукьути масъулти произведениебачирли гьамаддарес къайгъни чекасили.

Поэтессани сунела назмуртазир декIар-декIарти темаби ахъдурцули сари. Илис дигули сари адамтачи адамти берхIиван хIербилзахъес. Ишаб бурес лайикьли саби поэтессала гъайлара баркьудилара ургаб декIардеш агниличилара.

Сунела шиличи, шантачи, узи-уршиличи, бузерила адамтачи дигили дицIибти назмурти сари илала.

Аминатла поэзияличила пикриикIухIели, тIабигIятла гьалакти анцIбукьуни гьанарули диалра, илала поэзия къантIси манзилла хIякьикьатли, жявли чеббурхуси хIялли, асарагарси анцIбукьли халбарес асухIебирар. Иличи бирхауди леб сари поэтессалара: «Назмуртала къяяна зак булан бирцIахъулра», «Дунъя ласбикIуцадхIи далайаурли кавлас».

ЗайбикIаб гIурра ахъли, Аминат, хIела дубурти вавнадирхъяхъуси далай, уркIбала урунжуни дигили парчдикIахъес къайгъилизибси далай!

Разият Якьубова