ГIямру – хIялалси бузерилис

Иш макьалализир Хайдакьла районнизибадти ХIусейхановхъала мугIяллимтала наслуличил хIуша тянишдирулра.  Халасигъуна узи ХIусейханов ХIусейн ХIусейновичли мугIяллимла бузери къиянси 1941 ибил дуслизиб бехIбихьибсири. Илини районна школалаизиб 40 дусличибра имцIали хIянчи барибсири.

Ит манзилла къияндешуначи хIерхIеили, илини 11 дурхIя абикьур. Илдазибад хIяблира мугIяллимла санигIят чеббикIиб. МугIяллимтала 3-эсил наслу — ХI.ХIусейновла 5 дурхIяла дурхIя бетарули саби. ВиштIасигъуна узи МяхIяммад ХIусейханов 1952 ибил дуслизив узес вехIихьибсири. Училище белчIи гIергъи, ил 7 дусла школализив узули калунсири. КIинайс Жавгъатла шилизибси школализив узухIели, ДГПУ-лизиб белчIудира таманаибсири. 55 дус мугIяллимла хIянчи бузахъули калун ил. Бахъал халкьлис багьудлуми дедибси М.ХIусейнов «ХIурматла лишан» бикIуси орденничил ва дахъал грамотабачил шабагъатлаварибсири.

Сунела гIямрула рархкья Гебякъизличил МяхIяммадли 8 дурхIя абикьур. Илдазибад авлира мугIяллимла санигIт чеббикIиб. Хала дудешла бузерила гьуни даимбариб кIел дурхIяла дурхIялира.

Илкьяйдали ХIусейхановхъалани чула гIямру дебали мягIничебси ва хIялалси бузерилис хасдариб.

ДР-ла бузерила Министерство