ВиштIаси мушлукья

ГIялиев МяхIяммад Исламович акIубси сай Ахъушала шилизив, хIурматла хъалибарглизив. МяхIяммад учIули сай Ахъушала урга даражала цаибил школализив. Илини ишдус хIябъибил класс таманбарили сай.

МяхIяммад серхурси, жигарчевси, спортличи дигичевси урши сай. Илала дудеш Исламли ва неш Замирани илис гIяхIси бяркъ бедлугули саби.

МяхIяммадли мушулбашнила шайчир детурхути дахъал жура-журала районна, республикала кьадрила абзаназир бутIакьяндеш дирули вирар. Илини мурталра гьаларти мерани дурцули сай.

Гьалабван СВО-лизиб алхунти Ахъушала районнизибадти бургъантала хIурматлис детерхурти мушулбашнила абзаназирра МяхIяммадли бутIакьяндеш дарили, 1-ибил мер буциб. Илала гIяхIцад медальти, ХIурматла Грамотаби, кIел «Чедибдешла ири» лер.

МяхIяммадла тренер сай Ахъушала шилизибси ДЮСШ-лизив узуси Надир БяхIяндов. Надир БяхIяндовли МяхIяммад мушулбашнила тяхIяр-кьяйдаличи руркъуси сай.

МяхIяммад ГIялиевла хала неш ПатIимат ГIялиева 40 дусличирра имцIали Ахъушала районна библиотекализир рузули сари. МалхIямси, адамтачил ралгунси хьунул адам сари ил. Илини сунела дурхIни бяркъчебтили абикьур, гьанна илдала акIубтира гьарра шайчибад къелгIеббикули сари.

Гьаннала гIергъира МяхIяммадла сархибдешуни имцIадикIули, гIямрулизиб талихI ва арадеш диубли, иличи хIулбуркIули хIербиэс кьадарбиаб илдас!

С.ГIябдуллаева