ГьалавяхI вашен, урши!

Дубурланти кьуватчебти биъниличила жяв заманаличибадли якьинси саби. Илдани спортла абзаназир сархути чедибдешунани дунъяла адамти мурталра тамашабирахъути саби. ГIергъиси заманара илдигъунти хабуртани нушала уркIби пахрули дирцIахъули сари.

Ишди бурхIназибра США-ла Солт‑Лейк‑Сити шагьарлизибадли илгъуна хабарли дахадаевланти ва дагъистанлантицунра ахIи, россиялантира бархли разибиахъуб. Дахадаевла районна Кьункьила шилизивадси ХIяжи Рабаданов PFL 5-ибси абзличив америкалан Элвин Эспинозачивадли чедивикили сай.

Россияла мушлукьяни умутличил чедибдеш сархниличила бурули саби судьябала ишгъуна цауркIси хIукмули: 30–27, 30–27, 30–27.

Гьанна ХIяжи Рабадановла цацали вирхIнила спортла гъудурти журабазир 22 чедибдеш лер.

30 дус виубси ХI.Рабаданов кIинайс кункси битIакIлизив Гран‑при PFL-ла полуфиналла дазурбазив канадалан Майкл Дуфортличил вирхIуси сай.

Илгъуна мягIничебси чедибдешличил ХIяжи Рабаданов лебилра дахадаевлантала ва дагъистанлантала шайзивадли мубаракварес лайикьли сай. ГIяхIгъабза кьункьан урши гьаннала гIергъира, чина абзличи укьяллира, чIянкIли чедибдеш сархилицун чарулхъаб, къаршикартачивадли чедииркахъес багьандан чархла арадешра кьуватра имцIадиаб, талихIра гьарбизунира гIямрулизир даимти дархкьябили детааб!

Илкьяйдали хIела къайгънани, кьасчевдешли, хIуни чеббикIибси баркьудилис мардеш дирнили хIед илгъуна чедибдеш хибси саби. Гьаннала гIергъира гьарил абз хIед илкьяйдали чедибдешличил таманбираб!

ХIу гьарли-марси чемпион сайри! ХIела гъабзадешла хабар гьаннала гIергъи гьатIира ахъли зайбикIаб! ГьалавяхI, багьадур урши!

Дахадаевла районна администрацияла пресс-служба