«ВатIа гьалабси чебла ихъули…»

Дахадаевла районна ЧIишилила шилизивадси СВО-лизир бутIакьяндеш дирухIели алхунси Марат Мамматов гъабзадешла орденничи лайикьикили сай вебкIили гIергъи. Гьалабван Дахадаевла ва Хайдакьла районтала дявила комиссариатлизиб ургъанна дудешлизи орден бедиб.

ИлхIели Дахадаевла ва Хайдакьла районтала дявила комиссар ГIумар СягIидов Украинализир кадиркути дявила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дирухIели алхунси Марат Мамматовла дудеш МяхIяммад Мамматовличил гьуниваиб. Комиссарли МяхIяммад Мамматовлизи урши шалгIевухъниличил бархбасахъи, пашмандеш ва, илала урши дунъя миллатчибазибадли балтахъули, игитван алхун или багьахъур. Дявила хъарбаркь таманбирухIели игитдешла бебкIали алхунси уршила дудешлизи орден бедиб илини.

«ХIела уршили чедаахъибти игитдеш чеалкIуси наслулис мисалли детарар. Сунела ахIерси ВатIайс ва илаб хIербирути адамтас даршудеш биахъес багьандан Маратли сунела гIязиз жан кьурбандариб, неш-ВатIайс мардешла ва гъабзадешла мисал чебаахъиб. Илини ламусличил дявила чебла таманбариб.

Гьарли-марси игит сайливан ил даимлис нушала уркIбазив кавлан. Нушала улкала челябкьла багьандан алхунти игитуни нушани сеналра хъумхIертехIе», — буриб ГIумар СягIидовли.

Ургъанна дудешли сунела уршиличи пахрубирулра или буриб. Ил суненира сунела гIямрула рархкьялира улкала патриот сайливан халаваахъибси сай или багьахъур уршила дудешли.

«Марат вирхусири ВатIа гьалабси чебла ахъни гьарил адамла дурхъаси чебла биъниличи. Сайра гIямрула къияндешуназивадли дигIяниркес бурсивиубси ахIенри. Ил багьандан ламусличил улкала гьалабси чебла ихъусири илини», — хIулбазир нургъбачил буриб МяхIяммад Мамматовли.

Дахадаевла районна администрацияла пресс-служба