Урехи хIебирахънила дурсрани кумекбариб

«Газпром межрегионгаз Махачкала» ООО-ла хIянчизартани Къарабудагъкентла районна «Гелила СОШ» МБОУ-ла бучIантас, бекIахъудилизиб газ пайдалабирухIели, адамла гIямрулис урехи хIебирахънила дурсри кадихьиб.

ДурхIнази газла гягI селичи мешуси бирарал, илгъуна гягI багьурхIели, секьяйда вяшикIес хIяжатлил ва чидил кабизлизи багьахъес гIягIнилил буриб.

Дарсличиб 6-ибил классла учIан ТIагьир Каммалутдиновлис гьанбикиб, сай футболла майда мякьлав къунзикIухIели, баягъи илаб бурусигъуна гягI лебниличила. Амма специалистунала баянти аргъибхIели, ил газла гягI биъни учIаннис якьинбиуб. Ил нушала хIянчизартачи гъамиуб ва иличила багьахъур. Компанияла специалистуни уршили бурибси мерличи дурабухъун ва газ дурабашуси турба балбарахъиб.

Илкьяйдали, урехи алкIахъуси анцIбукьличила учIанни заманаличиб бурниличибли зарал бетхIеур.