ВатIа багьа ахъбурцутазивадси

Гьарил шила багьа ахъбурцути багьадурти бирути саби. Илдигъунтачи бирар ахIерси ВатIан хъарихъусира. Улкалис къияндикибхIели гъабзала хIял балуси саби бикIули бираргу дубурлантира.

Дахадаевла районна шимазибадти гIяхIгъубзнира ВатIай жиибхIели, итмадан илала хъархIерагардеш датахъес дурабухъун. Гьанна районна лерилрара-сера шимазибадти бахъал нартанани Украинала ванзаличир кадиркути дявила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дирули сари.

Зубанчила шилизивадси МяхIяммадсалам ГIябдулгъаниевлира илдигъунтала лугIилизивадси сай. Ишди бурхIназив ил шилизи отпускличи вакIибсири. Илала хIурматлис лебилра шанти цалабикиб ва ургъанничил гьунибаъни дураберкIиб. Ил балбуцличи республикала тах шагьарлизибадлира гIяхIли бакIиб ва М.ГIябдулгъаниев шабагъатлавариб. Ургъан «Гъабзадеш багьандан» ва «Дявила асилдеш багьандан» бикIути медальтачил шабагъатлаварили сай.

Илкьяйдали ургъан «Дагъиста хIурмат ва асилдеш» ва «Дагъиста халкьла Игит» ибти медальтачира лайикьикиб.

ПатIимат Кьурбанова