Хъумартес асухIебирар

ВатIан багьандан жан кьурбандарибти игитунани улкала тарихлизиб декIарси мер бурцуси саби. Сецад дусми ардукьялра халкьли илдачила хъумуртуси ахIен. ЧеалкIуси наслулис мурталра гIибратли кавлути саби илди.

Улкала азаддеш калахъес чула жан мяхIкамхIедарибти дагъистанлантира  бахъал саби.

ВатIан багьандан жан кадихьибси цагьатIи гIяхIгъабза сай Сергокъалала районна Сергокъалала шилизивадси ГIялиев Зубайру БяхIяммадгIялиевич. Ил акIубси сай 1989 ибил дусла сентябрьла 17-личив. Шила школа таманбарили гIергъи, ил Моздокла шагьарлизибси ПТУ-лизи керхурсири. 2007-ибил дуслизив ВатIа гьалабси чебла ахъес, гIярмиялизиб куллукъбарес арякьунсири. КIинайс биалли, вягIда бигьи, илини Ингушетиялизиб къуллукъ даимбарибсири.

ВягIда таманбиубхIели,  чумал баз ил хъулив калунсири. Ил хIянчиличил гIямру дигьес кьасбарибси З.ГIялиевли вягIда сагали бигьи, Наурский районнизиб къуллукъ даимбарибсири.

Хасси балбуц бехIбихьибхIели, Донецклизи ва Лугансклизи  бегI гьалар дархьибти гIяскуртазив илра левсири. Цакамси заманала ухIнав Зубайру БяхIяммадгIялиевич декIли вяхъили, госпитальлизи вархьибсири. КIел баз дикили гIергъи, сагъхIейубли ил гIямрулизивад шалгIевухъун.

Зубайру  ГIялиевла урши ва рурси халакабиули саби. Илала дурхIнс, бегIтас ва хьунуйс чIумаси арадеш ва сабур дулгулра.  Илала биштIати дурхIнас дудеш ВатIа хъархIерагардеш багьандан гIямру кьурбандарибси Игитван гIибратли кавлан. Зубайру ГIялиев Гъабзадешла орденничил шабагъатлавариб.

Гьарли-марли кагибси дубурлан, гIяхIси урши ва дудеш, къияндешлизив ва разидешлизив вируси марси юлдаш ва кагибти хIял-тIабигIятла вегI адам вири или гьануршули сай ил гъамтани ва гьалмагъунани.

Лебилра СВО-ла бутIакьянчиби арали ва чедибдешличил хъули чарбухъаб.

П.Шахова