УркIила гIяхIдешли саби дунъя жагабируси

Адамла гьарил баркьуди илала уркIилизибад саби башуси. Баркьудлумачи хIеръили, адамла тIабигIят сегъуна сабил багьес вирар: уркIи-рухIлизиб ванаси берхIи бихути адамтани гIяхIтицун баркьудлуми дурадуркIу. Илдала бегIлара бекIлидиубти къиликъуни сари адамтала уркIи иргъни, уркIецIибирни, диги, хIурмат-хатир дирни. Чула уркIила малхIямдешли илдани алавтира ванабиру, гIяхIсиличи умутра хьурабирахъу. Бархьли бурасли, илдигъунти адамти нуша-ургаб камли ахIен. ХIера, илдигъунтазирадли ца сари иш макьалала игит Заира ГIябдулманаповара.

ГIябдулманапова Заира ХIясангIялиевна акIубси сари Сергокъалализир 1967 ибил дуслизир. Шила 2-ибил школализир 4 класс делчIи, бегIтачил рарх Ставропольский крайлизи гечриубсири ва Кочубейла  районна Заветное бикIуси шила школализиб белчIуди даимбарибсири. Школа таманбарили гIергъи, Москвала гуманитарная академиялизи карерхур ва ил ункъли хъараахъур.

1994 ибил дусличирад ишбархIиличи бикайчи Сергокъалала районна халкь бекIахъудилашал гIеббурцуси Управлениелизир рузули сари. БусягIятла замана ил гьаркьяси специалист сари, илала отдел яшавла шуртIри усалти хъалибаргуни белгибирули, улкала Президентла пособиеби кадилзахъули, бузули саби. Буралли, илини хIурмат-кьиматличи лайикьбикибти районнизибти хъалибаргуначила баянти цаладирхъули сари, илкьяйдали такьсирти дурахIедуркIахъес, учётлизи касибти балугълахIебиубти дурхIначил – иргъахънила хIянчира.

2016 ибил дусличирад районна чулахъунала цалабяхъла председательла къуллукъуни дузахъули сари. Илини чулахъуни районти-ургар детурхути декIар-декIарти фестивальтачи бикули, гьаларти мерани кайсахъу. Районна абзаначиб чедибикибти регионти-ургарти абзаначи Кабардино-Балкариялизи, Чечнялизи, Ингушетиялизи, Абхазиялизи, Крымлизи, Ставропольский крайлизи бурхьутири. Чинар бутIакьяндеш диралра, Заирала хIерудилиубти чулахъунани гьаларти мерани сархутири.

Заирани «Дубурлан хьунул адамла жагадеш» бикIуси  конкурсличир бутIакьяндеш дарили, республикализиб цаибил мер касибсири ва Ингушетилизиб бетурхуси регионти-ургабси хасси конкурсличирра бутIакьяндеш дарили, чедибдеш сархибсири. Илкьяйдали Ставропольлизиб бетерхурси шахматунала шайчибси абзличирра бутIакьяндеш дарибтири ва, 16 регионна вакилти-ургаб, 4-ибил мер касес бажардирикибсири.

Заира ГIябдулманаповани жамигIятла гIямрулизир  жигарчерти бутIакьяндеш дирути сари. Ил районна, республикала ва регионна кьадрила грамотабачи чуйнара лайикьрикиб. «Добрые руки» бикIуси номинациялизир кIина чедирикили, грамоталичил шабагъатларарибси сари.

Коронавирусла чейхъуси изай халкьла гIямру убилчебдарили, адамти уркIиагарбарни чебиули, илдала уркIила гьав ахъбуцес, гIямруличи иштяхI акIахъес ибси мурадличил Заира ГIябдулманаповани «Туристуни» бикIуси кьукья акIахъубли, нушала республикала пергер мер-муса чедаахъес районна адамти матъал экскурсиябачи бикули сари. Набра ил кьукьяличил рарх экскурсияличи рукьес имканбакIиб ва Заира малхIямси хьунул адам риъни якьинбиуб.

Заира ГIябдулманаповани кIел рурси ва урши абикьурли, гIямрула бягIуси гьунчи дураиб. Ил гьанна дурхIнала баркьибтала дигили алавруцили сари.

2024 ибил дусла январьличирад Заира ГIябдулманаповани Сергокъалала районна жамигIятла палатала председательла къуллукъуни дузахъули сари. Иличи гIяхIцад адамти декIар-декIарти суалтачил дугьабилзули бирар.

Буралли, Заира ДР-ла чулахъунала ИНВАФОНД бикIуси гIяхIбаркьла фондла председательла заместительра сари. Фондла вакил сарливан, районна администрацияла икьайчибли, Сергокъалала районна мер-мусаличиб хIербирути адамтас хIяжатси кумек гIеббиахъес хIяракатлизир рирар.

Илкьяйдали, 2022 ибил дуслизиб Москвализиб лебил Россияла чулахъунала цалабяхъла 7-ибил съездличиб чулахъуначила хIукму кьабулбирухIели, Заиранира бутIакьяндеш дарибтири.

Чинар рузалра хIянчилис марси, бамсри хIебалуси, сакIубли вяшрикIуси, дугьаизурсила мурад барес хъярхъси хьунул адам сари Заира ГIябдулманапова, суненира бахъла хIурмат сархибси. ГIяхIси девли, баркьудили цархIилтира макьлатисливан битIикIули, сунела уркIила ванадеш цархIилтачил буртIули,  гьаларяхI рашули сари ил. ЦархIилтас гIяхIдешлис цIакьани харждирни Заирала гIямрула бетуцли бетаурли саби. Нуша-алав илдигъунти адамти лебниличи ну дебали разилира, сенахIенну, адамла хIял-тIабигIятла жагадешли ва уркIила гIяхIдешли саби дунъя уцахъуси. Пикриухъалли, гIяхIси девлира адамла уркIиличи халаси асар бирусигу. Бахъбааб нуша-ургаб Заирагъунти адамти!

ПатIимат Мирзаева